Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, s katero se dolžnik zaveže upniku plačati določen denarni znesek.

Kaj je izvršnica?

 • Je listina, ki vsebuje nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev obveznosti iz izvršnice v breme dolžnikovih sredstev pri dolžnikovi banki.
 • Je nepreklicno dolžnikovo soglasje vsem njegovim bankam, da izvršnico plačajo iz sredstev na dolžnikovem računu.
 • Izda jo lahko le gospodarski subjekt ali javni organ.
 • V plačilo jo je treba predložiti v treh letih od dospelosti terjatve.
 • Nujen je notarsko ali upravno overjen podpis.
 • Če na dolžnikovem računu v roku 1 leta od predložitve v plačilo ni sredstev, banka izvršnico vrne upniku.

  Skladno z zakonom mora izvršnica vsebovati:

  • navedbo, da gre za izvršnico;
  • davčno številko ter firmo ali ime dolžnika in njegov sedež ali poslovni naslov;
  • davčno številko ter firmo ali ime upnika in njegov sedež ali poslovni naslov;
  • v evrih navedeno ter s številko in besedo zapisano denarno obveznost dolžnika, če se obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri;
  • dan dospelosti obveznosti;
  • kraj in datum izdaje izvršnice;
  • kraj in datum izdaje;
  • podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti in
  • notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.
  • Več informacij: NLB
  • VIR: https://www.nlb.si/izvrsnica