Maribor, 15.10.2018

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, tj. stavbah s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati na
starejši večstanovanjski stavbi po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem pozivu:

 1. toplotna izolacija fasade

 2. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

 3. optimizacija sistema ogrevanja

 4. obsežna energetska obnova

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 16 milijonov EUR.

Upravičene osebe

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • etažni lastnik ali solastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:

 • lastniki ali solastniki večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • etažni lastniki ali solastniki stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • najemniki stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Dodatne zahteve in pogoji

 1. pravočasna in popolna vloga

 2. izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo

 3. kandidiranje za enega ali več ukrepov

 4. prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav

 5. gradbeno dovoljenje, izdano pred 1. 1. 2003

 6. izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo

 7. omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«

Rok prijave

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Eko sklad – razpisi

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si