Maribor, 09.10.2018

JAVNI POZIV 47SUB-EPPO17

Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem na območju Republike Slovenije za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje

energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi.

Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

VIR IN VIŠINA SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI TER VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE POMOČI

 • vir in višina sredstev

  Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih pomoči se zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

  Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 300.000,00 EUR.

 • upravičeni stroški

  so stroški izvedbe energetskega pregleda brez DDV, ki ga podjetje naroči pri zunanjem izvajalcu.

 • višina nepovratne finančne pomoči

  znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.

UPRAVIČENE OSEBE

Upravičene osebe po tem javnem pozivu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki in zadruge.

Informacije o javnem pozivu lahko upravičene osebe pridobijo po telefonu na številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in

14.30 uro.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičene osebe vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Vir: Eko sklad – razpisi

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si