Maribor, 23.10.2018

Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah v lasti lastnikov, solastnikov ali etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb (tj. stavb
s tremi ali več stanovanji) na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost večstanovanjskih stavb ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 3 milijone EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe.

Nepovratna finančna spodbuda za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi s skupno kotlovnico, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.

Upravičene osebe

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in lastnik, solastnik ali etažni lastnik skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe, ki je predmet naložbe, in je hkrati tudi lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je priklopljena na to skupno kotlovnico.

Do nepovratne finančne spodbude potem javnem pozivu je upravičen tudi najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, če je fizična oseba in če nastopa kot investitor naložbe v skupno kotlovnico namesto lastnika, solastnika ali etažnega lastnika skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe in lastnika, solastnika ali etažnega lastnika stanovanja v večstanovanjski stavbi na podlagi medsebojne pogodbe.

Dodatne zahteve in pogoji

  1. pravočasna in popolna vloga

  2. izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo

  3. kandidiranje za izvedbo naložbe, ki je predmet javnega poziva

  4. prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav

  5. gradbeno dovoljenje

  6. izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo

  7. izvajanje meritev in vodenje evidence nakupa energentov

  8. prepoved odtujitve naložbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude

  9. prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud

Rok prijave

Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Eko sklad – razpisi

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si