Maribor, 18.10.2018

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in ki imajo nazivno električno moč največ 11 kVA.

Nova naložba je naložba, ki se bo začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma ima uporabno dovoljenje po 1. ali 3. točki prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15).

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 8 milijonov EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180,00 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 11
kVA nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo.

Priznani stroški naložbe

Priznani stroški naložbe, vključno z DDV, so stroški:

 • nakupa naprave za samooskrbo z električno energijo;

 • montaže naprave za samooskrbo z električno energijo;

 • pripadajočih električnih inštalacij in opreme

Upravičene osebe

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: lastnik);

 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva;

 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;

 • najemnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Dodatne zahteve in pogoji

 1. pravočasna in popolna vloga

 2. prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav

 3. izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo

 4. izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo

 5. prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude

 6. prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud

 7. možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isto naložbo

Rok prijave

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Eko sklad – razpisi

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si