Maribor, 12.10.2018

JAVNI POZIV 51FS-PO18

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude po tem javnem pozivu:

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu

B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom

C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh

D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja

H- vgradnja sprejemnikov sončne energije

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave

K- optimizacija sistema ogrevanja

L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov

P- uvedba sistema upravljanja z energijo

R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.

Upravičene osebe

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

  1. gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) ter
  2. zadruge po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo),

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.

Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.

Vir in višina nepovratnih sredstev, stroškov subvencionirane obrestne mere in kredita

Nepovratna sredstva in strošek subvencionirane obrestne mere kredita se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.

Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 4.000.000,00 EUR.

Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.

4. VIŠINA SPODBUDE

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Rok prijave

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.

Vir: Eko sklad – razpisi

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si