Maribor, 23.10.2018

Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

 1. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,

 2. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

 3. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

 4. priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,

 5. vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,

 6. toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

 7. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,

 8. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

 9. vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,

 10. gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,

 11. celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

 12. nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

Višina sredstev

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 16.000.000,00 EUR, pri čemer je 5.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike Slovenije vključno z občinami, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja.

Upravičene osebe

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: lastnik);

 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

 • družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;

 • najemnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Dodatne zahteve in pogoji

 1. pravočasna in popolna vloga

 2. izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo

 3. kandidiranje za enega ali več ukrepov

 4. prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov

 5. izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo

 6. prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude

 7. prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud

 8. možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep

Rok prijave

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Eko sklad – razpisi

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si