Maribor, 23.10.2018

Javni poziv 59sub-socob17

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah (v nadaljnjem besedilu: naložba) na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje,

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le na tistih območjih zgoraj navedenih občin, kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja, in sicer za nove naložbe, ki se bodo začele izvajati po dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada po tem javnem pozivu.

Namen javnega poziva

je zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka ter rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stanovanjskih stavbah skladno s Programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe na območjih občin s sprejetimi Odloki o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave na trdna goriva v stanovanjskih stavbah z:

  • novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje,
  • novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

Vir in višina sredstev

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je 440.000,00 EUR.

Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je socialno šibek občan in bo investitor v naložbo na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ter, kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja.

Za informacije

o javnem pozivu lahko upravičena oseba pokliče na telefonsko številko 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30 uro.

Rok in način prijave

Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Vir: Eko sklad – razpisi

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si