Maribor, 17.09.2018

Javni razpis – »DEMO PILOTI II 2018«

Rok za oddajo vlog je 23. 10. 2018.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 55, Datum: 13. 8. 2018, Stran: 1711

Namen razpisa:

a) dodelitev spodbud razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti), usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije, v vsakem primeru pa morajo biti skladni s prednostnimi področji S4 (v nadaljevanju: področja uporabe S4), s katerimi se bo dosegalo:

skrajšanje časa od ideje do trga,

pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,

povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije;

b) dodelitev spodbude za izvedbo testiranja oziroma izvedbo demonstracije v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Operacija je pilotni demonstracijski projekt (v nadaljevanju PD projekt).

»Pilotni projekt« uporablja tehniko ali metodo, ki se ni uporabljala ali testirala prej ali drugje po svetu, zato je inovativna, saj ponuja prednosti v primerjavi s trenutno najboljšo prakso in se jo lahko kasneje v večji meri uporablja v podobnih situacijah.

Cilj javnega razpisa:

spodbujanje izvajanja prebojnih in inovativnih projektov skladno s cilji S4, je vzpostavitev PD projektov na področjih uporabe S4, ki jih bodo izvedli konzorciji in se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference sodelujočih podjetij. Do sofinanciranja so upravičeni le PD projekti, ki so skladni s S4.

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so:

podjetja, kot so opredeljena v skladu z ZPOP-1, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU014),

startup podjetja (vključno z blockchain startup podjetji),

socialna podjetja, opredeljena v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZSocP) in

pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije, v kolikor je v PD projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba PD projekta ne bi bila mogoča.

Partnerji v konzorciju so lahko osebe javnega in zasebnega prava, vodilni partner konzorcija pa mora biti oseba zasebnega prava (podjetje).

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 56.602.502,29 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 23. 10. 2018.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k javnem razpisu in razpisni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgrt@gov.si.

vir: Javni razpisi – Slovenski podjetniški portal

Lahko vam pomagamo, pokličite nas na tel. 02 234 23 21 ali nam pišite na mail: simona@interfin.si