Maribor, 04.01.2019

Javni razpis:

Program mladi: P7 – Mikrokrediti 2019

Rok za sprejem ponudb:

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog:

  1. prvi rok je 17.1.2019,

  2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju,

  3. 4.7. in 11. 7., 22.8. in 29.8. 2019,

  4. nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19.12.2019.

Izvajalec:

Slovenski podjetniški sklad

PREDMET, NAMEN IN CILJI JAVNEGA RAZPISA

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest ter spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja (tudi zagonskemu podjetju), ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

KREDITNI POGOJI

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Vir: Javni razpisi – Slovenski podjetniški sklad

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

Kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

Email: simona.klancnik@interfin.si