Maribor, 03.01.2019

Javni razpis:

Program “MSP5+”: P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Rok za sprejem ponudb:

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog; 01.02.2019, 01.03.2019, 01.04.2019, 01.05.2019, 01.06.2019, 01.07.2019, 01.09.2019 in 01.10.2019.

Izvajalec:

Slovenski podjetniški sklad

PREDMET, NAMEN IN CILJI JAVNEGA RAZPISA

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest ter spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Do mikrokredita so upravičeni MSP:

  • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,

  • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na problemskem območju,

  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki 2 in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji:

  • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče, Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

KREDITNI POGOJI

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri. Obrestno obdobje za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Vir: Javni razpisi – Slovenski podjetniški sklad

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

Kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

Email: simona.klancnik@interfin.si