Maribor, 20.12.2018

Javni razpis:

Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020

Rok za sprejem ponudb:

20.02.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontakt – email:

sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si

CILJI JAVNEGA RAZPISA

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;

  • izvajanje operacij v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Prijavijo se lahko tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu, pri čemer je bila prva registracija pred statusnim preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena pred 1. 1. 2016.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali

  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Prijavitelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu pred 1. 1. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

VIŠINA SREDSTEV

Okvirna skupna višina sredstev je 5.554.701,04 EUR.

Vir: Objavljeni razpisi – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

Email: simona.klancnik@interfin.si