Maribor, 08.10.2018

Javni razpis:

Javni razpis „DIGITALIZACIJA 2019-2023“

Rok za sprejem ponudb:

26.10.2018 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontakt – email:

gp.mgrt@gov.si

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in sredje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih bo izvedel izbrani prijavitelj s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, bo oblikoval uravnoteženo programsko podporo za dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP, ter s tem prispevali k:

  • premagovanju ovir digitalne transformacije;

  • dvigu indeksa digitalnega gospodarstva v Sloveniji;

  • povečevanju števila podjetij, vključenih v globalne verige vrednosti;

  • dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičenec po tem javnem razpisu je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki deluje (sam ali njegovi ustanovitelji ali pravni nasledniki) na področju digitalizacije in digitalne transformacije že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge in izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa.

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, so mala in srednje velika podjetja (MSP).

Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti upravičenca, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam opredeljenim/upravičencem. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja z vzpostavitvijo ekosistema, koordinacijo in povezovanjem, s promocijsko motivacijskimi dogodki ter s strokovno podporo za razvoj kompetenc in digitalnih zmožnosti podjetij v obliki informiranj in svetovanj, tematskih delavnic, mentoriranj, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin.

VIŠINA SREDSTEV

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.600.000,00 (dva milijona šeststo tisoč eurov 00/100) EUR, od tega 1.263.000,00 EUR za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in 1.337.000,00 EUR za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.

Vir: Objavljeni razpisi – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si