Maribor, 15.11.2018

Javni razpis:

PRP 2014-2020: Podukrep 6.1

Rok za sprejem ponudb:

15.01.2019 do 23:59

Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontakt – email:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (aktrp@gov.si)

– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

CILJI PODUKREPA

  • izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,

  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore v okviru podukrepa je mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva, družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja, ter samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva.

Mladi kmetje so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo.

Družba z enim družbenikom mora biti v sodni register vpisana največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis in imeti v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe, v statutu navedene izključno kmetijske dejavnosti.

Samostojni podjetnik posameznik mora biti vpisan v poslovni register največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis in imeti v evidencah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve navedene izključno kmetijske dejavnosti.

VIŠINA SREDSTEV

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80%, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 %.

Vir: Javni razpisi – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si