Maribor, 05.11.2018

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote,

 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

 • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,

 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Namen razpisa:

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem območju.

Pogoji za sodelovanje:

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, t.j. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:

 • so na dan objave javnega razpisa vsaj osemnajst (18) mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje,

 • na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest (6) mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica, ipd) na upravičenem območju,

 • so na dan objave javnega razpisa registrirane za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet začetne investicije,

 • nimajo registrirane glavne dejavnosti in dejavnosti, ki bo predmet začetne investicije, v sledečih izključenih sektorjih:

 1. sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:

  • znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali

  • je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

 1. sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24),

 2. sektor ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,

 3. sektor ladjedelništva,

 4. sektor proizvodnje, distribucije energije ter energetska infrastruktura,

 5. sektor primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 6. sektor jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,

 7. sektor industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU ter

 8. prevozni sektor za podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, navedenimi v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,

 • dejanski lastnik/i ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma kot jih opredeljuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, Uradni list RS, št. 68/16),

 • niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustile poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16-odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US),

 • ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT, Uradni list RS, št. 5/17) in niso podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,

 • niso v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,

 • za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, niso pridobile in niso v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno intenzivnost sofinanciranja,

 • je pri projektu upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014/II) oziroma razpisna dokumentacija,

 • nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge,

 • nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom,

 • niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oz. izvajalskimi institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oz. izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let,

 • glede njih ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

Razpisnik:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Višina razpisnih sredtev:

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša 2.500.000,00 EUR, od tega:

 • 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpje in

 • 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko ob upoštevanju pravil državnih pomoči najmanj 500.000,00 EUR in največ 1.250.000,00 EUR.

Razpisana sradstva se izplačajo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin za že opravljene nabave blaga in storitev.

Rok:

Rok za dospetje vloge z vso zahtevano dokumentacijo na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 6.12.2018, do 12.00 ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24.00 ure.

Vir: Objavljeni razpisi – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za pomoč pri oddaji ponudbe smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

Telefon: 02 23 42 321

email: simona.klancnik@interfin.si