Fiskalno pravilo je pobuda evropskih voditeljev, s katerim so želeli omejiti zadolževanje držav in poglabljanje krize. Prihodki in izdatki proračunov države morajo biti srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja ali pa v presežku.

DZ je po številnih zapletih vendarle z dvotretjinsko večino potrdil vnos fiskalnega pravila v ustavo. To se bo začelo uveljavljati z letom 2015, podrobnosti načina uravnoteženja javnih financ pa bo opredelil izvedbeni zakon.

V skladu s spremenjenim 148. členom ustave, ki v najvišji pravni akt države vnaša fiskalno pravilo, morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja ali pa v presežku.

Pod proračuni države so mišljeni državni proračun, zdravstvena in pokojninska blagajna, proračuni lokalnih skupnosti ter neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov, ki se več kot 50-odstotno financirajo iz javno finančnih sredstev.

Od tega načela se lahko začasno odstopi samo v izjemnih okoliščinah za državo, merila za določitev izjemnih okoliščin in način ravnanja v teh primerih pa bo določal izvedbeni zakon, ki ga bo pripravila vlada in ga bo moral DZ prav tako izglasovati z dvotretjinsko večino.

V skladu z evropsko medvladno pogodbo o fiskalnem paktu se izjemne okoliščine opredeljujejo kot neobičajni dogodek, na katerega država ne more vplivati in ima pomembne posledice za javne finance (na primer naravna nesreča), ali pa obdobje resnega upada gospodarske dejavnosti. Tak začasni odklon pri tem ne sme ogroziti srednjeročne fiskalne vzdržnosti.

Izvedbeni zakon bo določal tudi samo formulo uveljavljanja fiskalnega pravila pri pripravi vsakoletnega proračuna in v skladu s političnim dogovorom, ki je podlaga za današnjo odločitev poslancev, način uravnoteženja javnih financ na razumen in znosen način.

Fiskalno pravilo in izvedbeni zakon se bosta prvič uporabila za pripravo proračuna za leto 2015, dotlej pa naj bi se proračunska politika vodila tako, da bo ta cilj mogoče doseči.

Vlada se je sicer v programu stabilnosti zavezala, da bo Slovenija javne finance strukturno izravnala do leta 2017, neuradno pa naj bi Evropska komisija Sloveniji odobrila dveletno podaljšanje obdobja za odpravo presežnega javno finančnega primanjkljaja, tako da naj bi morala tega pod tri odstotke bruto domačega proizvoda spraviti do leta 2015.

Vir:Cekin