Cilj vseh udeleženih strank v stečajnem postopku je postopek čimprej končati, zagotoviti čim večjo stečajno maso in doseči poplačilo upnikov, seveda v skladu z načelom enakega obravnavanja upnikov in načelom zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov. Zakon pa upnikom omogoča tudi bolj aktivno vlogo pri doseganju omenjenega cilja.

Predlog za izdajo začasne odredbe

Začasne odredbe se uporabljajo takrat, ko bi z zavarovanjem terjatve bilo nevarno odlašati do pravnomočne sodne odločbe, pri čemer ločimo odredbe za zavarovanje denarnih in nedenarnih terjatev. S pravočasno začasno odredbo se je tako mogoče izogniti kasnejšim sodnim postopkom za izpodbijanje dolžnikovih dejanj, kar bistveno poceni in pohitri stečajni postopek. V nadaljevanju tega besedila se bomo osredotočili predvsem na zavarovanje denarnih terjatev.

Kakšen je namen izdaje začasne odredbe v stečajnem postopku?

Začasno odredbo, prilagojeno posebnostim stečajnega postopka, ureja 240. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP. Njen glavni namen je preprečiti poslabšanje položaja stečajnih upnikov s privilegiranjem posameznih upnikov ali zmanjševanjem vrednosti dolžnikovega premoženja. Za podrobnejšo ureditev ZFPPIPP napotuje na smiselno uporabo 270. in 271. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ.

Kdo lahko zahteva izdajo začasne odredbe?

Pogoj, da sodišče, ki vodi predhodni stečajni postopek, izda začasno odredbo za zavarovanje denarnih terjatev.

Več informacij: prohit
VIR: http://www.bizi.si/novice/kaj-lahko-stori-upnik-za-uspesno-izvedbo-stecaja-5878d491739b943431fae7f5