11 ZAVEZ JAVNE UPRAVE UPORABNIKOM


1.     INFORMACIJE PODAJA NA STROKOVEN IN RAZUMLJIV NAČIN

Splošne informacije o upravnih storitvah daje brezplačno na strokoven in razumljiv način. Te informacije dobim v osebnem kontaktu, lahko pa tudi v obliki brošur, zloženk, zgoščenk ali preko interneta.

 2.     VLOGO SPREJME VSAK DELOVNIK

Vloge sprejema v fizični obliki vsak delavnik med poslovnim časom in ne samo med uradnimi urami, v elektronski obliki pa 24 ur na dan.

 3.     ME TAKOJ OPOZORI NA POMANJKLJIVOSTI VLOGE

Takoj ob vložitvi vloge pri organu ali najpozneje v 5 delovnih dneh me seznani, če je moja vloga nepopolna in nerazumljiva ter me pozove k odpravi pomanjkljivosti.

 4.     PODATKE IZ URADNIH EVIDENC PRIDOBIVA SAM

Podatke iz uradnih evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, občine ali nosilci javnih pooblastil (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje….) pridobiva sam in ne pogojuje sprejema vloge s predložitvijo teh podatkov.

 5.     ME K DOPOLNITVI MOJE VLOGE POZOVE SAMO ENKRAT

Prizadeva si, da pomanjkljivosti, zaradi katerih ni mogoče odločiti o mojem zahtevku, odpravi z enkratnim pozivom za dopolnitev.

 6.     ČIMPREJ IZDA POTRDILO IZ URADNE EVIDENCE

Na mojo ustno zahtevo izda potrdilo iz uradne evidence še isti dan, najpozneje pa v 15 dneh.

 7.     POSTOPEK VODI HITRO

Postopek vodi hitro in s čim manjšimi stroški zame in za druge udeležence v postopku.

 8.     O MOJI VLOGI ODLOČI ČIMPREJ

                    9.     ME BO POUČIL O MOJIH PRAVICAH

Poučil me bo o možnostih uveljavljanja pravic, ki  so povezane z osnovnim zahtevkom, s katerim se obračam na organ. 

 10.    MI OMOGOČI POHVALO ALI PRIPOMBO NA NJEGOVO DELO

“…ZNOTRAJ ORGANA NAJ KROŽIJO LISTINE, NE STRANKE …”

 

Omogoči mi, da ocenim kakovost njegovega dela s podajo pohvale ali pripombe pisno, ustno, po elektronski poti ali z zapisom v knjigo pripomb in pohval.

 11.    NAJPOZNEJE V 15 DNEH ODGOVORI NA MOJE PRIPOMBE IN DOPISE

vir:Ministrstvo za javno upravo