Popravljanje napak z vidika zakona o DDV ni časovno omejeno

Popravljanje napak z vidika zakona o davku na dodano vrednost (DDV) ni časovno omejeno. To pomeni, da lahko tudi danes popravimo napako, ki smo jo naredili pred petimi leti. Je pa res, da jo je treba pravilno popraviti in to ustrezno prikazati v obrazcu DDV-O.

Poglejmo si nekaj najpogostejših primerov napak, ki lahko nastanejo v zvezi z DDV, in sicer če kupec ne plača blaga, če reklamira izdelek, če prodajalec zaračuna previsoko ceno, če se zmotimo pri količini in pri popustih za predčasna plačila.

Najpogosteje napake popravljamo z dobropisi. Vedno pa se napake oziroma popravke napak evidentira v tekočem obrazcu DDV-O, v katerem smo napako odkrili. Posebnega poročanja v smislu prilog k obrazcu DDV-O ni.

Popravki napak so lahko zelo različni.

Neplačilo ali delno plačilo

Neplačilo ali delno plačilo od kupca, zaradi nezmožnosti plačila ali iz drugih razlogov, ni razlog za popravljanje obračunanega DDV v smislu popravka napak. Če kupec ne plača, ne govorimo o popravku napake. V takšnih primerih lahko obračunani DDV popravimo samo, če imamo pravnomočni sklep sodišča o končanem stečajnem postopku ali o uspešno končanem postopku prisilne poravnave, v katerem nismo bili poplačani delno ali v celoti.

Enako velja, če dobimo pravnomočni sklep sodišča o ustavitvi izvršilnega postopka oziroma drugo listino, iz katere je razvidno, da v končanem izvršilnem postopku nismo bili poplačani oziroma poplačilo ni bilo izvedeno v celoti. Popravek obračunanega DDV je možen tudi (najpogosteje bo to, ko je kupec samostojni podjetnik), če je bil dolžnik izbrisan iz sodnega registra oziroma drugih ustreznih registrov ali predpisanih evidenc. Vsebinsko tako popravljamo sorazmerni del obračunanega DDV, ki ustreza delu plačila, ki ga nismo dobili.

Kupec reklamira izdelek in ga vrne

Če je kupec fizična oseba, dobropisa ni treba potrjevati. V tem primeru je treba imeti dokazilo, da je bilo blago vrnjeno in kupnina (ali del kupnine, če gre samo za zmanjšano plačilo zaradi pomanjkljivosti na izdelku in izdelka kupec ne vrne) vrnjena, oziroma njeno plačilo odpuščeno. V zvezi s tem je davčni urad izdal pojasnilo št. 4230-181/2009-2, z dne 1. julija 2009. Popravek se evidentira v obrazec DDV-O tistega obdobja, ko kupec reklamira blago. Popravita se osnova in tudi znesek obračunanega DDV.

Če je kupec davčni zavezanec in reklamira izdelek, je treba imeti, poleg prej omenjenega, še od kupca potrjen dobropis.

Previsoko zaračunana cena

Vzemimo primer, da na izdanem računu prodajalec izdelek A zaračuna po ceni 5,3 evra, čeprav je po ponudbi cena 5,2 evra. Za razliko 0,1 evra mora prodajalec izdati dobropis. Ko prodajalec dobi od kupca potrjen dobropis, lahko šele v obdobju prejetja od kupca potrjenega dobropisa, lahko popravi svoj obračunani DDV po izdanem računu.

Napake pri količini

Vzemimo primer, da prodajalec pomotoma zaračuna sedem izdelkov namesto šest. V tem primeru prodajalec izda dobropis za en izdelek.

Popusti za predčasna plačila

V trenutku, ko prodajalec izdaja račun, ne ve, ali bo kupec plačal pred rokom plačila in izkoristil popust ali ne. Zaradi tega prodajalec obračuna DDV od celotnega zneska. Ko pa prodajalec ugotovi, da je kupec ustrezno izkoristil predčasno plačilo, lahko prodajalec svoj obračunani DDV popravlja z dobropisom.

Težave z dobropisi

Ker se večina popravkov v Sloveniji dela z dobropisi, nastane težava, če kupec ne pošlje potrjenega dobropisa, da je pri sebi popravil odbitek vstopnega DDV. Zaradi takih primerov se lahko zgodi, da prodajalec ne popravi svojega obračunanega DDV. V tem delu osebno menim, da bi lahko izvedbeni predpis spremenili. Če je možno dokazati, da gre pri prodajalcu za popravek napake, potem popravek napake ne sme biti otežen, ker kupec noče potrditi dobropisa. Po mojem mnenju bi že kupec moral vedeti, da del DDV ni dolgovan in zato nima pravice do odbitka vstopnega DDV. Zaradi te določbe menim, da bi načelo nevtralnosti z vidika DDV lahko zagotovili, saj bi prodajalec lahko popravil svoj obračunan DDV, na drugi strani pa bi moral kupec tudi avtomatično paziti, do kolikšnega dela vstopnega DDV je upravičen.

Kako napake popravijo tujci

Vsebinsko so razlogi, kdaj lahko popravljamo obračun DDV, takšni, kot jih določa direktiva. Pri izvedbi pa ima seveda vsaka država posebnosti. V Nemčiji tako za predčasna plačila ne poznajo izdajanja dobropisov in potrjevanja teh za namene DDV. Pri njih je jasno, da v trenutku, ko kupec plača manj, prodajalec popravi svoj obračunani DDV. Na drugi strani pa je jasno, da ima kupec pravico do sorazmernega odbitka vstopnega DDV glede na znesek, ki ga je plačal. To pomeni, da mora kupec že sam vedeti, ko izkoristi predčasno plačilo, da ne sme odbiti celotnega vstopnega DDV.