Državni zbor je na seji 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Veljati bo pričel naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, predvidoma 11.4.2020. Ukrepi iz zakona veljajo od 13.3.2020 do 31.5.2020, razen če zakon ne določa drugače, pri čemer se bo veljavnost zakona podaljšala za 30 dni, v kolikor epidemija do 15.5.2020 ne bo preklicana.

1. Temeljni dohodek

Upravičenci: samostojni podjetniki (zav. podlaga 005) in družbeniki poslovodne osebe (zav. podlaga 040), polno zavarovani preko dejavnosti. Ne velja za delne s.p.-je, popoldanske s.p.-je, ipd..

Višina: 350 eur za marec, 700 eur za april in 700 eur za maj

Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do FURS na dan uveljavitve zakona, to je na dan 11.4.2020.

Način uveljavljanja: elektronsko oddana izjava na FURS najkasneje do 31.5.2020 (če zavezanec želi prejemati dohodek mesečno odda izjavo skladno s spodnjimi roki). Predlog izjave bo dostopen na eDavkih, predvidoma 14.4.2020. Izjava se javno objavi na spletnih straneh FURS.

Vsebina izjave: Izjava, da je upravičenec po tem zakonu in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti. V kolikor zavezanec dejavnost opravlja mora dokazati, da jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

– vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali

– vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Rok za izplačilo:

  1. Izjava predložena do 18.4.2020 (za marec) – izplačilo 25.4.2020
  2. Izjava predložena od 19.4.2020 do 30.4.200 (za marec ali april/marec in april) – izplačilo 10.5.2020
  3. Izjava predložena od 1.5.2020 do 31.5.2020 (za posamezni mesec, za dva ali vse tri mesece) – izplačilo 10.6.2020

Vračilo dohodka: Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

2. Oprostitev plačila prispevkov

Upravičenci: Do oprostitve plačila prispevkov za mesec marec (od 13.3.2020), april in  maj 2020 so upravičeni samostojni podjetniki in družbeniki poslovodne osebe, ki so na dan uveljavitve zakona, vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pojasnilo FURSa ali navedeno velja tudi za delne s.p.-je, torej osebe delno zavarovane preko s.p., za preostanek pa zavarovane kot upokojenci, starševsko varstvo, na podlagi delovnega razmerja, ipd … še čakamo.

Omejitev: upravičenec mora imeti poravnane obveznosti do FURS na dan oddaje vloge.

Vloga: izjava (ista kot za temeljni dohodek) mora biti vložena do konca meseca, za katerega želi oprostitev prispevkov, za marčevske prispevke najkasneje do 30.4.2020.

Kateri prispevki so oproščeni:

Oproščeni so vsi prispevki za socialno varnost za mesec:

* marec (od 13.3.2020), ki zapadejo v plačilo 20.4..2020, prispevke od 1..3. do 12.3. je potrebno poravnati 20.4.2020;

* april,. ki zapadejo v plačilo 20.5.2020.;

* maj, ki zapadejo v plačilo 20.6.2020.

Prispevki se obračunajo in ne plačajo.

3. Vračilo prejetih sredstev

V primeru:

  1. delitve dobička
  2. izplačila dela plač za poslovno uspešnost
  3. izplačila nagrade poslovodstvu

v obdobju od uveljavitve zakona do konca leta 2020, se prejeta sredstva vrnejo skupaj z zamudnimi obrestmi.

4. Bolniška odsotnost

Veljavnost: od uveljavitve zakona do 31.5.2020 od prvega dne dalje v breme ZZZS

Višina nadomestila: po 31. členu ZZVZZ za prvih 90 dni

Način uveljavljanja: elektronska oddana zahteva pri ZZVZZ najkasneje do 30.9.2020

Nakazilo: v 30 dneh po predložitvi zahteve

5. Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti in akontacija davka od dohodkov pravnih oseb

Ne plača se obroka akontacije dohodnine, ki zapadeta v plačilo 10.5. in 10.6.2020. Se pa neplačani obroki predhodne akontacije dohodnine oziroma akontacije dohodnine ne štejejo za obračunane.

OPOMBA: Marčevko akontacijo pa je treba poravnati, ker skladno z 298. členom ZDavP-2. obrok akontacije dospe v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanaša (31. 3. 2020), plačan pa mora biti v 10. dneh od dospelosti. Če je zavezanec davčni obračun DDPO ali DohDej za leto 2019 predložili do 31. 3. 2020, mora marčevsko akontacijo poravnati do 10.4.2020. Če je omenjena obračuna oddal v aprilu, bo marčevsko akontacijo plačal 11.5.2020, če bo obračun oddal maja ali najpozneje 1. junija 2020 (ko se izteče rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej), pa bo moral marčevsko akontacijo poravnati do 10.6.2020 (vir: FURS)

Pripravila:Jasmina Malnar Molek

VIR: http://Pojasnilo FURS