Državni zbor je 5. 3. 2013 brez glasu proti sprejel novi Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela.

Glavna cilja reforme trga dela sta zmanjšanje segmentacije in povečanje prožnosti trga dela.

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je del celovite reforme trga dela, katere namen je vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in možnostjo učinkovitejšega prilagajanja razmeram na trgu. Z zmanjšanjem stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas na eni strani in finančnimi destimulacijami za uporabo pogodb za določen čas na drugi strani nova delovna zakonodaja zasleduje enega od bistvenih ciljev reforme – zmanjšanje segmentacije oziroma razdrobljenosti trga dela. Poenostavljajo se postopki v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja ter zmanjšujejo administrativne ovire. Nova zakonodaja olajšuje prehajanje med delovnimi mesti oziroma deli pri delodajalcu in med delodajalci (notranja fleksibilnost in fleksibilnost trga dela). Z namenom preprečevanja zlorab so predvideni ukrepi za zagotavljanje večje pravne varnosti vseh zaposlenih.

Novela Zakona o urejanju trga dela med drugim prinaša možnost pridobitve pravice do denarnega nadomestila v trajanju 2 mesecev tudi za brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ki so bile zaposlene vsaj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih; uvaja možnost začasnega in občasnega dela za upokojence; prinaša možnost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve v času odpovednega roka in podaljšuje obdobje trajanja pravice do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve iz enega na dve leti za starejše prejemnike denarnega nadomestila. Z novelo zakona se ukinja obveznost prijave prostega delovnega mesta Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ki v sedanji obliki delodajalcem predstavlja nepotrebno administrativno breme in zamegljuje sliko dejansko razpoložljivih delovnih mest.
Med drugimi spremembami so tudi:

  • spremembe pri pravici do preostalega dela neizkoriščene pravice do denarnega nadomestila, s katerimi se bo preprečilo veriženje pravice in izkoriščanje denarnih nadomestil;
  • izboljšave postopka vpisa v register zunanjih izvajalcev aktivnosti APZ in možnost vpisa v register ter izvajanja ukrepov na trgu dela tudi za sindikalne in delodajalske organizacije;
  • poenostavitev postopka pridobivanja podatkov za odmero denarnega nadomestila;
  • določitev možnosti sprejema lastnih programov javnih del tudi za občine ob pogoju 100% financiranja;
  • oprostitev plačila prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti za 2 leti za delodajalce, ki zaposlijo delavca za nedoločen čas in določitev 5-kratnika višine teh prispevkov za zaposlitev delavca za določen čas.

Zakon o delovnih razmerjih in novela Zakona o urejanju trga dela bosta začela veljati trideseti dan po objavi v uradnem listu.

Vir: Državni zbor Republike Slovenije