I. Splošno o pravici
Pravica do varstvenega dodatka je od 1. 2. 2008 dalje urejena s posebnim zakonom. Čeprav ni več pravica iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se njen temeljni namen ne spreminja. Varstveni dodatek je tudi po novi ureditvi mesečni denarni dodatek k pokojnini, s katerim se uživalcu zagotavlja socialno varnost, če ta za priznanje take pravice izpolnjuje predpisane pogoje.
Varstveni dodatek ni samostojni denarni prejemek!
II. Upravičenec do varstvenega dodatka
Upravičenec do varstvenega dodatka je:
uživalec starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, če je bil pretežen del skupnega obveznega zavarovanja zavarovan za širši obseg pravic ter pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev in
uživalec dodatka k pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ.
Do varstvenega dodatka je upravičen tudi uživalec pokojnine, odmerjene po mednarodnem sporazumu o socialnem zavarovanju.
IV. Pogoji za pridobitev varstvenega dodatka
Za pridobitev pravice do varstvenega dodatka mora upravičenec sočasno izpolnjevati naslednje pogoje:
da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
da njegova pokojnina ne dosega mejnega zneska,
da skupaj z družinskimi člani nima drugih dohodkov in premoženja, ki bi zadoščali za preživljanje in
a.)Koliko znaša mejni znesek
Mejni znesek znaša 81,6% najnižje pokojninske osnove, določene s predpisi o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Od 1. januarja 2009 dalje znaša 436,98 evrov. Njegova višina se spreminja ob vsakokratni spremembi višine pokojnin. Uživalec pokojnine oziroma dodatka k pokojnini, ki je nižja oziroma je njun seštevek (pri prejemniku dodatka se dodatek in pokojnina seštevata!) nižji od mejnega zneska, je le možni upravičenec do varstvenega dodatka. Za pridobitev pravice pa mora izpolnjevati tudi dohodkovni in premoženjski cenzus!
več