Kako doseči nižjo obdavčitev je vprašanje, ki si ga postavlja večina ljudi ob uveljavitvi novega Zakona o davku na nepremičnine, ki je pričel veljati s 1. januarjem 2014.

Nižja davčna stopnja je določena za rezidenčno nepremičnino. Za rezidenčno se štejejo tiste stanovanjske nepremičnine (deli  nepremičnin), v katerih imajo zavezanci (tj. lastniki nepremičnine) prijavljeno stalno prebivališče. Če ima nepremičnino v lasti več solastnikov oziroma skupnih lastnikov, se za rezidenčno stanovanjsko nepremičnino šteje delež nepremičnine solastnika oziroma idealni delež skupnega lastnika, ki ima na njej prijavljeno stalno prebivališče. Za rezidenčne nepremičnine se štejejo tudi tiste nepremičnine, ki so v celoti oddane v najem oziroma v neprofitno oddajo. Vse ostale stanovanjske nepremičnine se štejejo za nerezidenčne.

Za rezidenčno nepremičnino velja davčna stopnja v višini 0,15 %.  Za nerezidenčno nepremičnino je predvidena stopnja obdavčitve v višini 0,50 %.

Nižja davčna stopnja z najemno pogodbo

Davčna stopnja v višini 0,15 % je določena za lastnike, ki nepremičnino, v kateri nimajo bivališča, oddajajo najemnikom. Takšna nepremičnina se bo štela za rezidenčno in bo upravičena do nižje davčne stopnje, če je v letu pred letom, za katerega se davek odmerja, vsaj 6 mesecev v najemu na prostem trgu ali v neprofitni oddaji. Najemna pogodba pa mora biti evidentirana v evidenci trga nepremičnin pri Geodetski upravi RS. Zavezanci za plačilo davka so v tem primeru lastniki nepremičnin.

Nižja davčna stopna z osebno služnostjo

Čas za ureditev razmerij

Lastniška in služnostna razmerja morajo biti urejena do vključno 31. marca 2014. Za odmero davka se bodo upoštevali podatki po stanju na dan 1. aprila 2014. Geodetska uprava bo najkasneje do 1. februarja 2014 vsem lastnikom nepremičnin in vsem drugim davčnim zavezancem poslala informativna obvestila. Torej bodo imeli lastniki in drugi zavezanci dva meseča časa, da v registru nepremičnin uskladijo podatke o nepremičninah z dejanskim stanjem in uredijo podatke za pravilno določitev zavezancev.