Davek od dohodkov pravnih oseb plačujemo na podlagi letnega davčnega obračuna, ki ga moramo vsako leto oddati najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo leto.

Kaj vsebuje davčni obračun?

Letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb se sestoji iz:

– izkaza poslovnega izida ali drugega poročila, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in izid, ter pojasnil, izdelanih na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki tudi ureja izdelovanje takšnih izkazov, poročil in pojasnil, in računovodskih standardov;

– bilance stanja ali drugega poročila, ki ustreza bilanci stanja in prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, ter pojasnil, izdelanih na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki tudi ureja izdelovanje takšnih bilanc, poročil in pojasnil, in računovodskih standardov;

– izkaza gibanja kapitala ali drugega poročila, ki ustreza izkazu gibanja kapitala in prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube, izdelanih na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki tudi ureja izdelovanje takšnih izkazov, poročil in pojasnil, in računovodskih standardov;

– in drugih podatkov, določenih s tem zakonom in zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

Načeloma davčni obračun predložimo na DURS preko portala eDavki. Ker ponavadi zgoraj navedene podatke predložimo na AJPES, jih ne predlagamo na eDavke. V tem primeru moramo v obračunu davka izrecno navesti, da smo jih oddali na AJPES.

Kako izračunamo znesek davka?

Znesek davka izračunamo tako, da davčno osnovo po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje pomnožimo z stopnjo, ki velja za tekoče davčno obdobje (trenutno veljavna stopnja je 17%).

Kako plačujemo akontacije davka?

Akontacija davka plačujemo v mesečnih ali trimesečnih obrokih. Akontacija se plača v mesečnih obrokih, če znesek akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 eurov.

Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Torej, plačujemo jih do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Davek od dohodka pravnih oseb Sredstva za plačilo davka od dohodka pravnih oseb nakažite na:

PDP proračun države

SI56011008881000030, referenca: SI19 Davčna Številka-80004

Koda namena: TAXS

 

Kako plačujemo davek po letnem obračunu?

Razliko med plačanimi akontacijami in obračunom davka, moramo plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna na eDavke. V istem roku DURS vrne preveč plačani znesek v primeru preveč plačanega davka.

Ravno tako, če je višina akontacij na podlagi novega davčnega obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije vrnejo.

V kolikor pa je višina akontacije na podlagi davčnega obračuna večja, moramo razliko davka doplačati pri plačilu naslednje akontacije davka.

Največkrat doplačilo naredimo pri plačilu akontacije za marec, ki zapade v plačilo 10.4.

Ali ste že oddali zaključni račun, vam mogoče dela preglavice, pokličite nas in pomagamo vam, pokličite na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik, pokličite sedaj, vesela bom vašega klica.