Maribor, 08.10.2018

Kako poteka zaposlitev tujca iz tretje države?

Zaposlitev tujca iz tretje države v slovenskem podjetju običajno poteka tako, da delavec fizično opravlja svoje delo v Sloveniji.

Tretje države so države, ki niso članice EU, EGP in Švicarske konfederacije. Državljani tretjih držav, ki želijo bivati in delati v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo zaradi zaposlitve.

Vlogo za enotno dovoljenje za prebivanje in delo morate oddati na upravni enoti. Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije mora nato k njej podati soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Kdo lahko zaposli tujca iz tretjih držav?

Slovenski delodajalec, ki želi na določeno delovno mesto zaposlovati državljane iz tretjih držav, mora izpolniti naslednje pogoje. Dokazati mora, da:

  • v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb
  • ni v postopku likvidacije ali stečaja
  • aktivno posluje

Za aktivno poslovanje se šteje, če je bila pri njem najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že za polni delovni čas zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba.

Za aktivno poslovanje se šteje tudi, če je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti podjetja najmanj v višini 10.000 evrov. Ti prilivi morajo biti na transakcijskem računu, odprtem v Republiki Sloveniji.

V obeh primerih je moral ta delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od 6 mesecev, predlagati obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce. Na dan vložitve vloge pa ne sme imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

V primeru delodajalcev, ki so registrirani manj kot šest mesecev, se pogoj za zaposlitev tujca na določeno delovno mesto šteje za izpolnjenega, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 evrov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo. Prav tako velja, da v evidenci brezposelnih oseb ne sme biti ustreznih slovenskih kandidatov. Delodajalec tudi ne sme biti v postopku likvidacije ali stečaja.

Zaposlitev tujca z visoko izobrazbo

Če želi slovenski delodajalec zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo, mu ni treba dokazovati, da aktivno posluje. Prav tako mu ni treba investirati 50.000 evrov v dejavnost, v kateri bo zaposlil tujca z visokošolsko izobrazbo.

Izpolniti pa mora naslednje pogoje:

  • pridobiti odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb
  • s tujcem podpisati pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero mu bo zagotovil plačo v višini najmanj 1,5-kratnika povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji

Kaj pa, če se slovenska družba namesto za zaposlitev tujca iz tretje države odloči za sklenitev avtorske pogodbe za opravljanje dela z njim na območju te tretje države, od koder prihaja. Katere prispevke mora plačati slovenski izplačevalec za tujca ob izplačilu dohodka? Plačilo prispevkov ob sodelovanju prek avtorske pogodbe je odvisno predvsem od tega, ali je bilo delo opravljeno v Sloveniji ali v tretji državi. Če avtor, ki ne prebiva v Sloveniji, opravi delo v tretji državi, slovenski izplačevalec zanj ne obračuna prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niti za zdravstveno zavarovanje. Pozanimajte se tudi, če je sklenjena konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju med Slovenijo in to tretjo državo. V tem primeru lahko izplačevalec za prejemnika zahteva oprostitev plačila akontacije dohodnine po tej konvenciji, saj delo ni bilo opravljeno v Sloveniji.

Vir: Data d.o.o.

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simona Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si