Vsako dodatno posojilo, pa naj bo na ravni posameznika, podjetja ali države, nas dela bolj odvisne, bolj poslušne, bolj ranljive.

 

Vsako dodatno posojilo, pa naj bo na ravni posameznika, podjetja ali države, nas dela bolj odvisne, bolj poslušne, bolj ranljive. Finančna kriza je nova priložnost, da se vrnemo k sebi in ugotovimo, da pravzaprav ne potrebujemo toliko zalog v omarah. Tako lahko tudi najdemo alternativne finančne vire bančnim posojilom, ki smo si jih pridelali v dobrih časih.

 

Delajmo izključno "prave stvari"

 

Zdaj je čas, da vodstvo v podjetju preveri strategijo delovanja podjetja in znova, v novonastalih negotovih razmerah, ovrednoti prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, s katerimi se srečuje podjetje. Prav tako naj preveri ustreznost že sprejetih in predvidenih ukrepov, aktivnosti in uresničljivost načrtov, ki jih je predvidelo za dosego svojih poslanstev, dolgoročnih strategij in vizij. Načrtovanje v podjetju je postalo zelo nepredvidljivo, zato postajata pogosta presoja ustreznosti načrtovanja in stalno prilagajanje aktivnosti ter ukrepov stalnica v delovanju podjetja.

 

Pomembno je optimirati velikost in obsege delovanja podjetja in dejansko delati samo tisto, kar znamo narediti in prodati z ekonomsko dodano vrednostjo. Hkrati pa presodimo, katero aktivnost se nam splača prenesti iz podjetja, dati v izvedbo kooperantom oziroma poslovnim partnerjem ter katero opustiti.

 

Optimirajmo poslovni proces

 

Za tiste programe, ki jih bomo obdržali v podjetju, lahko najdemo alternativne vire financiranja bančnim v nadaljnjem optimiranju poslovnih oziroma proizvodnih procesov. To pomeni v optimiranju procesov, prek katerih denar potuje od plačanih obveznosti dobaviteljem, prek zalog materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov k terjatvam in k njihovem unovčevanju (ob ustreznem obvladovanju kreditnih tveganj). Iztočnico za takšno optimiranje najdemo v finančni analizi podjetja in v finančni analizi konkurence, ki je boljša od nas. Potrudimo se doseči krajšo vezavo denarja v poslovnih procesih, vsaj takšno, ki jo ima naša najboljša konkurenca v panogi.

 

Ta proces optimiranja notranjih poslovnih procesov v podjetju pa lahko najbolje in najučinkoviteje izvedemo s pomočjo znanja in izkušenj lastnih zaposlencev (v nabavi, proizvodnji, skladiščih, prodaji …), ki svoje delo dobro poznajo in zelo dobro vedo, kje je mogoče doseči dodatne izboljšave pri svojem delu, kje je mogoče doseči to, da procesi v podjetju dejansko potekajo bolj tekoče in bolj učinkovito.

 

Tista vodstva podjetij, ki uživajo zaupanje sodelavcev in so ustvarila pravo metodo vodenja, kulturo v podjetju in so tudi vgradila ustrezne mehanizme motiviranja zaposlenih, bodo presenečena, koliko lahko izvedo o procesu in njegovem optimiranju od svojih zaposlenih. Seveda se ti s tem ne smejo bati za svojo zaposlitev, saj sicer takšnih predlogov ne bo. V okvir sodelovanja z zaposlenimi sodi tudi večje variabilno nagrajevanje delavcev ter delitev ustvarjenega dobička v podjetju zaposlenim.

 

Zunanje najemanje storitev

 

Alternativne vire bančnim virom financiranja najdemo tudi tako, da preverimo, katere podporne procese se splača obdržati v podjetju in katere prenesti iz podjetja ter tako nadalje optimirati stroške delovanja podjetja. Pri tem izpostavljamo predvsem finančno, računovodsko službo, informacijsko podporo, projektno pisarno in/ali pravno pisarno … Gre za zmanjšanje deleža stalnih stroškov v podjetju in s tem plačamo le tiste storitve ter v obsegih, ki jih potrebujemo, ko in če jih potrebujemo.

 

Seveda moramo biti previdni, da pri definiranju takega outsourcinga ne sledimo zgolj stroškovnem kriteriju, temveč upoštevamo, da morajo vsi podporni procesi še potekati tekoče in omogočati učinkovito delovanje podjetja. Jasno moramo definirati pogodbene pravice in obveznosti z (najboljšim) izvajalcem outsourcinga, poskrbeti za varovanje poslovne skrivnosti ter ravni zaupnosti podjetja. S spremembo ne smejo v podjetju nastati nova poslovna tveganja, ki jih ne obvladujemo.

 

Oddajmo poslovno nepotrebno premoženje

 

Alternativni viri bančnim virom financiranja se skrivajo tudi v tem, da poslovne prostore, zemljišča, poslovno opremo, avtomobile in podobno, česar podjetje ne potrebuje, oddamo v najem in v nekem obdobju prodamo. S tem bo podjetje imelo manj denarja vezanega v preteklosti nakupljenem balastu sredstev, ki so bila financirana tudi prek bančnih virov.

 

Izkoristimo poslovni najem za delovanje in rast podjetja

 

Kot enega pomembnejših finančnih virov bančnim naj omenim poslovni oziroma operativni najem. Podjetje naj za svoje delovanje in rast ne kupuje nove opreme, poslovnih prostorov, strojev in naprav, temveč naj išče možnosti njihovega operativnega najema, ki zagotavlja večjo varnost oziroma prilagodljivost delovanja.

 

Z najetimi sredstvi je možno hitreje prepoznati spremenjene razmere in tveganja, s katerimi se bo podjetje srečevalo v okolju. Pri poslovnem najemu sredstvo ni last najemojemalca, temveč gre za najemnino, ki je strošek, s tem pa potrebujemo tudi manj (bančnih) virov financiranja za delovanje.

 

Iščimo svoje alternativne vire v subvencijah

 

Poiščimo možnosti sodelovanja z razvojnimi ustanovami in poslovnimi partnerji ter preverimo vse možnosti pridobivanja subvencij iz centraliziranih in necentraliziranih programov EU. Postaviti je treba kakovostno projektno pisarno za takšne projekte in njeno delovanje plačevati na podlagi pridobljenih subvencij.

 

Še večje sodelovanje z lastniki

 

Kako je koncentrirana lastniška sestava podjetja, kdo je večinski lastnik kapitala podjetja in kakšna so njegova pričakovanja, je v teh časih še posebej pomembno za podjetje. Vpliva na uspešnost upravljanja in vodenja podjetja, dividendno politiko, možnost dokapitalizacije.

 

 

Nasvet

 

Prepoznajmo strateška poslovna partnerstva

 

V podjetju je treba preveriti in oceniti vrednost poslovnih partnerjev, kot so dobavitelji, kupci, kooperanti in drugi. Preverimo:

 

1. kako so partnerji pripravljeni na krizo, kako so finančno močni, koliko so zadolženi, kakšne lastnike kapitala imajo, kako lahko podjetju sledijo v času recesije;

2. kako so poslovni partnerji v resnici skladni s podjetjem v sami kulturi vodenja in delovanja ter v dolgoročnih ciljih;

3. kdo so partnerji, ki jim lahko zaupate, jih dolgoročno potrebujete; s takšnimi gradite trdnejši poslovni odnos.

 

S strateško pomembnimi poslovnimi partnerji opredelite:

 

·         jasne cilje in mehanizme skupnega delovanja,

·         jasne pravice in odgovornosti posamezne udeležene strani,

·         ustrezne sisteme nagrajevanja dejansko na trgu dosežene posebne uspešnosti pogodbenih odnosov, ki lahko pomenijo večjo cenovno prožnost samega podjetja na trgu v kriznih časih. Primer je delitev ustvarjenega dobička v verigi udeležencev.

·         Izkoristite skupno finančno moč vseh v verigi. Primer so skupna jamstva za priskrbo virov financiranja, potrebnih za izvedbo bolj zapletenih poslov oziroma projektov, dogovori za odložena plačila v verigi, plačila avansov.

·         Tak poslovni odnos zahteva udejanjenje visoke pogodbene etike.

 

 Priprava:Marko Polak