Kdo Lahko zaprosi za brezplačno pomoč:

Vsak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo:
– tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe brez državljanstva, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji;
– drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo;
– nevladne organizacije in združenja, ki delujejo nepridobitno in v javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene;
– druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določa, da so upravičenci do brezplačne pravne pomoči

Kje in kako –  podrobna obrazložitev

VIR:DURS