Davek na nepremično premoženje večje vrednosti

ZUJF uvaja protikrizni davek na nepremično premoženje večje vrednosti, ki ga bodo plačevale pravne in fizične osebe, ki imajo v Sloveniji v lasti nepremično premoženje v skupni vrednosti nad 1 milijonom evrov, pri čemer se ne upoštevajo nepremičnine za poslovno in industrijsko rabo ter javni namen.

Davčna stopnja znaša:

  • 0,5 %, kadar znaša davčna osnova od 1 do 2 milijona evrov
  • 1,0 % kadar znaša davčna osnova nad 2 milijona evrov.

Davčna osnova je seštevek posplošene tržne vrednosti nepremičnin v lasti istega lastnika, ugotovljene s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin in pripisane nepremičninam v registru nepremičnin 1. januarja leta, za katerega se odmerja davek.

Protikrizni davek se odmerja do vključno leta 2014. Prihodki od protikriznega davka pripadajo proračunu Republike Slovenije. Davek se bo odmeril že za leto 2012 v višini 50 % od ugotovljene davčne osnove.

Davek na dobiček, ki nastaja zaradi spremembe namembnosti zemljišč

ZUJF uvaja davek na dobiček, ki nastaja zaradi spremembe namembnosti zemljišč, ki se odmeri ob prodaji zemljišča. Davčna osnova je razlika med vrednostjo zemljišča ob prodaji in vrednostjo zemljišča ob nakupu. Davčne stopnje so določene v odvisnosti od časa, ki je minil med spremembo namembnosti zemljišča in prodajo zemljišča ter se postopno znižujejo. Prihodki davka pripadajo proračunu Republike Slovenije.

Stopnja davka za dohodke iz kapitala

Stopnja obdavčitev za vse dohodke iz kapitala se z 20 % zviša na 25 %, pri čemer se ohranita postopno zniževanje stopnje za obdavčitev kapitalskih dobičkov glede na čas imetništva vrednostnih papirjev ali drugih oblik kapitalskega premoženja ter oprostitev plačila davka za obresti do višine 1000 evrov. Prav tako se z 20 na 25 % povečuje stopnja davka na dobiček od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Davek na vodna plovila

ZUJF uvaja dodatni davek na vodna plovila.

Davek na motorna vozila

ZUJF uvaja dodatni davek na motorna vozila  in sicer v obliki dodatnega davka k davku za osebna motorna vozila s prostornino motorja nad 2500 kubičnih centimetrov…

Uvedba dodatnega dohodninskega razreda…

Vir:Vlada RS