Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10.06.2008
Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, v nadaljnjem besedilu ZSPJS)

1. člen

(veljavnost kolektivne pogodbe)

a) Krajevna: na območju Republike Slovenije.
b) Stvarna: za proračunske uporabnike po 1. in 2. točki 2. člena ZSPJS (Uradni list 56/02):
– državne organe in samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljevanju: lokalne skupnosti),
– javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter
– druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.
Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja.
c) Časovna: kolektivna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
d) Osebna: za javne uslužbence.

več