Zanimalo nas je, koliko nas najmanj stane zaposleni v enem letu. Ugotovili smo, da je poleg samih stroškov plače potrebno upoštevati tudi stroške obveznega regresa, prevoza na delo ter nadomestila za malico. Ker nas je zanimal minimalen strošek, smo upoštevali stroške minimalne plače.

Za začetek naj povemo, da se članek dopolnjuje s člankom Kako je sestavljena plača. Le-ta upošteva vse stroške z zaposlenimi, medtem ko je sledeči članek osredotočen predvsem na razliko med neto in bruto plačo.

Osnovni pojmi v zvezi s plačo

Plača je zaslužek zaposlenega za opravljeno delo.

Neto plača je znesek, ki ga delavec prejme za opravljeno delo, brez stroškov, ki so nastali v zvezi z delom (prevoz na delo, prehrana idr.).

Bruto plača je plača pred odtegnitvijo prispevkov v breme delojemalca in akontacije dohodnine.

Bruto bruto plača je bruto plača, ki vsebuje še tisti del prispevkov, ki jih plača delodajalec namesto delavcev, ter povračilo stroškov, ki nastanejo v zvezi z delom.

Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. Določa jo zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače, njeno višino in pogoje, pod katerimi se izplačuje. Minimalna plača od 1. januarja 2020 dalje znaša 940,58 evrov, kar v neto znesku pomeni 700 evrov. Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in dogovorjeno plačilo za poslovno uspešnost. Iz  minimalne plače so tako izvzeti dodatki za delo preko polnega delovnega časa, delo v posebnih pogojih (nočno delo, nedeljsko delo, delo na praznike in dela proste dneve), povračila stroškov (npr. za prehrano, prevoz, službeno pot) in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres, odpravnine, jubilejne nagrade).

Regres za letni dopust pripada vsakemu zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače, kar pomeni, da je minimalni znesek regresa za leto 2020 940,58 evrov. Po novem se izplačilo regresa za letni dopust do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (trenutno po podatkih za marec 2020 znaša povprečna bruto plača v Sloveniji 1.806,50 evrov) razbremeni dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Regres mora delodajalec izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta.

Več informacij: Mladi podjetnik

VIR: https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/racunovodstvo/koliko-nas-zaposleni-stane-v-enem-letu