Kot kaže predlog, ki je predviden za obravnavo v DZ po nujnem postopku, je predvidena davčna stopnja za rezidenčne stanovanjske nepremičnine 0,15 odstotka, za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine pa 0,50 odstotka.

Kot nerezidenčna se bo po predlogu štela nepremičnina, v kateri na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja, lastnik oz. solastnik nima prijavljenega stalnega prebivališča oz. v njej na ta dan ni prijavljenega vsaj polletnega odplačnega tržnega ali neprofitnega najema.

Za stanovanjske nepremičnine, katerih vrednost presega 500.000 evrov, se bo po predlogu davčna stopnja za vrednost nad 500.000 evrov povečala za 0,25 odstotne točke.

Za poslovne in industrijske nepremičnine razen energetskih nepremičnin je predvidena 0,75-odstotna obdavčitev, za energetske nepremičnine 0,40-odstotna.

Kmetijske stavbe bi bile obdavčene 0,30-odstotno. Druge stavbe – kot so javne stavbe, kulturni spomeniki, sakralni objekti – s stopnjo 0,50 odstotka.

Za nelegalne gradnje – gradnje, za katere je inšpekcijska odločba pravnomočna in evidentirana v registru ter ne izvršena – se bo po predlogu davčna stopnja povišala za trikrat.

Davek, ki bi nadomestil obstoječe dajatve na nepremičnine, bi uvedli z letom 2014, ministrstvo za finance pa v prvem letu pričakuje 205 milijona evrov priliva v državni proračun.

Vir:DElo