Maribor, 18.10.2018

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki enkrat letno sestaviti letno poročilo, katerega obseg in vsebina sta odvisna od njihove velikosti. Podatki za razvrstitev v velikostni razred so število zaposlenih, prihodki od prodaje in vrednost aktive.

Letna poročila so javno objavljena na spletni strani AJPESa.

Računovodsko poročilo sestavljajo:

 • računovodski izkazi, kot so bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala in priloga s pojasnili,

 • poslovno poročilo.

Letna poročila srednjih in velikih kapitalskih družb, dvojnih družb in majhnih kapitalskih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, so sestavljena iz naslednjih dokumentov:

 • bilanca stanja (prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov),

 • izkaz poslovnega izida (prikazani stroški/odhodki in prihodki),

 • priloge s pojasnili k izkazom (dodatni podatki k bilanci stanja in izkazom poslovnega izida),

 • izkaz finančnega izida (poroča se o denarnih tokovih),

 • izkaz gibanja kapitala (prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci stanja in ima obliko sestavljen razpredelnice vseh sestavin kapitala),

 • poslovno poročilo (oblika ni predpisana. Po ZGD-1 mora vsebovati pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja, finančnega položaja družbe).

Letna poročila majhnih družb, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu in za katere z zakonom ni predpisano revidiranje računovodskih izkazov so sestavljena iz naslednjih dokumentov:

 • bilanca stanja,

 • izkaz poslovnega izida,

 • priloge s pojasnili k izkazom

Vse družbe morajo pri vodenju poslovnih knjig upoštevati predpisani kontni okvir, v katerem so določeni razredi kontov od 0 do 9.

Do 31.marca tekočega leta za preteklo leto morajo družbe oddati Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), samostojni podjetniki pa morajo oddati Obračun davka od odhodka iz dejavnosti (DDD). Oddajajo se izključno v elektronski obliki preko e-davkov. Pred oddajo moramo pridobiti digitalno pooblastilo ali pooblastiti računovodski servis za oddajo. Podatke pripravimo v formatu XML. Pomagamo si lahko s programom imenovanim Silvester Pelias oziroma za samostojne podjetnike Silvester Fineus.

Obračun davka od dohodka pravnih oseb sestavljajo:

 • obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO),

 • bilanca stanja,

 • izkaz poslovnega izida,

 • izkaz gibanja kapitala.

Obračun davka od dohodka iz dejavnosti pa sestavljajo:

 • obrazec za obračun davka iz dejavnosti (DDD-DDD),

 • bilanca stanja,

 • izkaz poslovnega izida.

Če bilanco stanja in izkaz poslovnega izida oddamo na AJPES, lahko DURSU podamo izjavo, naj te podatke obravnava kot obvezni del obračuna.

Letna poročila društev

Za letno poročilo pri društvih velja, da ga mora sprejeti zbor članov in, da je veljavno, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Če so letni prihodki ali odhodki presegli 1 milijon evrov, mora letna poročila revidirati revizijska družba.

Pri oddaji Ajpesu sta dve možnosti:

 • če društva ne revidirajo letnih poročil, pošljejo podatke na AJPES do 31. marca za preteklo leto za namen državne statistike (računovodske izkaze) in za zagotovitev njihove javnosti (letna poročila);

 • v primeru revidiranja je potrebno računovodske izkaze za državno statistiko oddati 31.marca, letna poročila pa do 31. avgusta. Računovodski izkazi so: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov. Letna poročila pa so: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k izkazom in poslovna poročila.

Vir: Mladipodjetnik.si

Za pomoč pri pripravi in oddaji zaključnega računa smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21