Katere listine je potrebno predložiti ob prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje ?

Objavljamo pregled listin, ki so potrebne ob prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje glede na posamezne podlage zavarovanja, ki so najpogostejše. Podrobnejša navodila za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, podlage zavarovanja, obrazce in listine ter zavezance za prijavo pa določa Metodološko gradivo, ki je objavljeno na spletni strani http://www.stat.si/pub_metodolosko.asp . Navedeno Metodološko gradivo je sprejelo Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje in Statistični urad Republike Slovenije.

Prijavo v zavarovanje zavezanec za prijavo vloži pri pristojni območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

1. Osebe v delovnem razmerju

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je delodajalec.
Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
– izpolnjen obrazec M1,
– potrjen obrazec Prijava potrebe po zaposlitvi – Pd 1,
– pogodba o zaposlitvi.
Za tujce, ki za opravljanje dela v Republiki Sloveniji potrebujejo delovno dovoljenje, je potrebno predložiti tudi:
– delovno dovoljenje,
– dovoljenje za bivanje oziroma potrdilo o začasnem prebivališču.

Navedene listine, razen obrazca M1, se ob prijavi v zavarovanje predloži na vpogled.

Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca. Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer je sedež zavezanca za prijavo.

2. Osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost

Skladno z Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, to so samostojni podjetniki in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, na primer odvetniki, samostojni kulturni delavci, zdravstveni delavci in podobno.
Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je oseba sama. Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
– izpolnjen obrazec M1,
– osebni dokument,
– za samostojne podjetnike potrjen priglasitveni list Davčne uprave Republike Slovenije,
– pri osebah, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost pa odločba o vpisu v ustrezen register oziroma o dodelitvi statusa ali potrdilo pristojnega organa o registraciji verske skupnosti oziroma potrdilo o članstvu v verski skupnosti, pri dejavnostih, pri katerih ni potrebna registracija pa potrdilo o tem, da je oseba zavezanec za davek iz dohodka iz dejavnosti, ki jo opravlja, in obvestilo o identifikaciji, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve.
Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca. Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer je sedež zavezanca za prijavo.

3. Kmetje

Skladno z Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni kmetje in člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je oseba sama. Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
– izpolnjen obrazec M1,
– potrdilo o katastrskem in drugem dohodku kmečkega gospodarstva
– pisna izjava zavezanca o izbiri obsega pravic,
– v primeru vključitve po podlagi 51 in 52 pa potrdilo službe medicine dela, prometa in športa o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti

Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca. Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer je sedež zavezanca za prijavo.

4. Družinski člani – otroci

Skladno z Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je lahko otrok obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član preko svojih staršev do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta , če ni sam zavarovanec, po tej starosti pa le, če se šola in sicer do konca rednega šolanja. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je delodajalec starša, preko katerega se otrok vključuje v obvezno zdravstveno zavarovanje. Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
– izpolnjen obrazec MDČ,
– za otroke, ki prvič vstopajo v obvezno zdravstveno zavarovanje izpis iz rojstne matične knjige,
– potrdilo o šolanju za otroke starejše od 18. let.

Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca.
Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer je sedež zavezanca za prijavo.

5. Družinski člani – zakonec

Skladno z Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je lahko zakonec obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član preko svojega zakonskega partnerja, če ne izpolnjuje pogojev, da bi bil sam zavarovanec. Pod istimi pogoji je lahko zavarovan tudi razvezani zakonec, ki mu je priznana preživnina in izvenzakonski partner, ki živi v izvenzakonski skupnosti, ki je na podlagi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je delodajalec zakonskega partnerja, izvenzakonskega partnerja ali razvezanega zakonca.
Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
– izpolnjen obrazec MDČ,
– za zakonca izpis iz poročne matične knjige, ki ni starejši od enega meseca,
– za razvezanega zakonca sodba o priznanju preživnine,
– za izvenzakonskega partnerja dokazilo o skupnem bivanju v RS daljšem od dveh let in izpisek iz rojstne matične knjige za oba partnerja, ki ne sme biti strejši od 1. meseca
Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca.
Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer je sedež zavezanca za prijavo.

6. Osebe z drugimi prihodki

Skladno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo druge prihodke in ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugega naslova. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je oseba sama. Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
– izpolnjen obrazec M1,
– osebni dokument,
– podpis izjave o obstoju vira dohodkov.
Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca. Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer imate stalno prebivališče.

7. Osebe brez prihodkov

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki nimajo lastnih dohodkov in ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugega naslova. Zavezanec za prijavo oseb brez dohodkov v obvezno zdravstveno zavarovanje je občina stalnega prebivališča, ki preverja tudi pogoje za vključitev v zavarovanje. Za dodatne informacije o pogojih za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po tej zavarovalni podlagi se obrnite na pristojno občino.

8. Pravne osebe

Za prijavo pravne osebe kot zavezanca za prispevek so potrebne naslednje listine:
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve.
– izpis iz sodnega registra.
Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer bo sedež zavezanca.