V času globalnega gospodarstva marsikatera uspešna in spoštovana podjetja ne želijo biti velika, ampak veličastna. In zato zavestno ostajajo mala.

Avtor knjige Mali velikani (Small Giants) Bo Burlingham pa v času globalizacije in svetovnih trgov opozarja na pojav predvsem malih in manjših podjetij, ki so se zavestno odločila, da ne bodo zrasla, temveč bodo ponujala dobre delovne razmere in kakovost življenja svojim zaposlenim, partnerske odnose svojim dobaviteljem, odlične proizvode in storitve svojim kupcem in uporabnikom ter ostala vpeta v lokalno okolje.

Nekaj nasvetov za lastnike »malih velikanov«
1. Kljub navideznemu idealizmu se mora podjetnik zavedati, da podjetništvo ni veja socialnega skrbstva, ampak mora biti dobičkonosno.
2. Podjetnik mora imeti jasne cilje. Medtem ko si vsekakor želi ustvariti dobiček, pa se zaveda, da mu veliko pomenijo zadovoljstvo kupcev in zaposlenih, ti pa so protiutež težnji po hitri rasti.
3. Podjetje naj bo zaposlenim prijazno, jih spodbuja in nagrajuje za njihovo dobro delo, vendar mora podjetnik postaviti zelo jasne meje, preko katerih ne sme nihče. Zaposleni se morajo teh nekaj jasnih pravil in standardov držati, saj pretirana sproščenost na delovnem mestu vodi v povprečnost in površnost.
4. V podjetju mora biti jasno, kdo je odgovoren komu, da ne bi prihajalo do nejasnosti in neučinkovitosti.
5. Podjetnik ne sme rutinsko izplačevati nagrad, saj v takem primeru zaposleni nagrade za učinkovitost ne vidijo kot zahvalo za več kot povprečno dobro opravljeno delo, ampak jo začnejo videti kot del plače in torej kot nekaj samoumevnega. Nagrada tako izgubi svoj pomen.

Vir:Podjetnik