Vlada je na seji 28. februarja 2008 sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Skupina poslancev (prvopodpisani Miran Potrč) je Državnemu zboru RS predložila Zakon o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S predloženo spremembo se posega v četrti odstavek 123. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem se vdovi oziroma vdovcu, ki ima pravico do lastne (starostne ali invalidske) pokojnine in pravico do vdovske pokojnine, v primeru, da uživa lastno pokojnino, poleg te pokojnine izplačuje tudi del vdovske pokojnine v višini 15% zneska vdovske pokojnine, ki bi vdovi oz. vdovcu pripadal po pokojnem zavarovancu ali uživalcu pravic po ZPIZ, vendar največ do zneska v višini 15% povprečne mesečne pokojnine, izplačane v državi v predhodnem koledarskem letu.

Vlada RS v zvezi s predlagano spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju meni, da je sprememba ZPIZ-1 s pravno sistemskega vidika neustrezna. Glede predlagane spremembe ugotavljamo, da bi bila pravilna umestitev spremembe možna le v Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev, saj se pravica do vdovske pokojnine po vdovcu oziroma vdovi po vojaškem zavarovancu priznava po tem zakonu. Smiselna uvrstitev v primeren zakonski okvir izhaja iz opredelitve kroga upravičencev ter določitve pravic, ki jih posamezni pravni predpis priznava določenim kategorijam oseb.
Vir:uvi

Pravico do dela vdovske pokojnine po splošnih predpisih lahko pridobi le vdova, ki hkrati izpolni pogoje za priznanje pravice do lastne (starostne ali invalidske) pokojnine po splošnih predpisih in pogoje za priznanje vdovske pokojnine po splošnih predpisih, ki je izvedena pravica iz zavarovanja umrlega po splošnih predpisih (iz vidika plačila prispevkov, je bilo plačano dvojno zavarovanje). Ker skladno z načeli pokojninske zakonodaje oseba ne more sočasno uživati dveh ali več pokojnin, ZPIZ-1 v 123. členu priznava tistim vdovam, ki se odločijo za uživanje lastne pokojnine tudi del vdovske pokojnine kot dodatek iz naslova zavarovanja za dve pravici, ki se zagotavljata iz istega sistema obveznega zavarovanja.

Nova ureditev, kot jo predlaga skupina poslancev, bi bila glede na navedeno primerna le z dopolnitvijo zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev in sicer z določitvijo te pravice kot nove pravice iz posebnega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki pripada vdovi ali vdovcu, upravičencu do lastne pokojnine po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju in vdovske pokojnine po posebnih predpisih.

V zvezi s predlagano spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Vlada Republike Slovenije meni, da predlagana sprememba pravno sistemsko ni ustrezna in predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da predlaganega zakona ne sprejme.