NAJEMNA POGODBA
Sklenjena dne ………………………….. v ……………………………… med:
1. …………………………………………………. (podjetje – naziv in sedež), ki ga zastopa …………………………………….. (v nadaljevanju: Najemodajalec)
in
2. …………………………………………………. (podjetje – naziv in sedež), ki ga zastopa …………………………………….. (v nadaljevanju: Najemnik).
1. člen
Najemodajalec daje najemniku v najem naslednje poslovne prostore …………………………………………………….. v velikosti ……..m2 v ………………………………………….. (naslov in kraj poslovnih prostorov).
2. člen
Najemnik bo v poslovnih prostorih, ki so predmet te pogodbe opravljal izključno svojo poslovno dejavnost …………………………………………………………………………………
3. člen
Najemnik si je pred podpisom te pogodbe natančno ogledal poslovni prostor.
4. člen
Vključno s poslovnim prostorom najemnik najema tudi opremo:
1) ………………………………………………………………;
2) ………………………………………………………………;
3) ………………………………………………………………;
5. člen
Najemnik je dolžan za najet poslovni prostor in opremo skrbeti s skrbnostjo dobrega gospodarja. Brez najemodajalčevega dovoljenja ne sme posegati v prostor. O vsaki morebitni okvati prostora ali opreme je dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca.
6. člen
Najemnik in najemodajalec bosta na začetku in ob prenehanju najema natančno pregledala celoten poslovni prostor in opremo, ki se nahaja v njem. Najemnik mora ob prenehanju najema najemodajalcu izročiti poslovni prostor in opremo v takšnem stanju kot ju je prejel. Najemnik ni odgovoren za poslabšanje stanja do katerega je prišlo zaradi normalne uporabe poslovnega prostora in opreme. Vsako prekomerno obrabljenost ali kakršnokoli drugo nastalo škodo je najemnik na zahtevo najemodajalca dolžan odpraviti v najkrajšem možnem času, oziroma je dolžan najemodajalcu plačati odškodnino v višini stroškov popravila.
7. člen
Najemnik ne sme brez predhodnega soglasja z najemodajalcem poslovnega prostora prezidati ali ga oddajati v najem.
8. člen
Najemodajalec lahko odstopi od pogodbe, če najemnik tudi po njegovem opominu uporablja poslovni prostor v nasprotju s to pogodbo, če zanj ne skrbi s potrebno skrbnostjo ali če povzroča na prostoru ali opremi škodo. Najemodajalec lahko odstopi od pogodbe tudi če najemnik zamuja s plačilom najemnine …………………., od dne ko ga je o tem obvestil najemodajalec.
9. člen
Najemna pogodba je sklenjena za obdobje od …………………. do ………………….. Katerakoli pogodbe stran lahko prekine pogodbo, pri čemer je odpovedni rok ………… mesecev.
10. člen
Ta pogodba je natisnjena v …….. identičnih izvodih, od katerih dobi vsaka pogodbena stran po …….. izvodov.
V ………………………………, dne ………………………
NAJEMODAJALEC NAJEMNIK
…………………………………… ……………………………………