Nakup plovila preko gospodarske družbe je poslovna odločitev, ki predstavlja investicijo v opredmetena osnovna sredstva podjetja. Kadar govorimo o poslovnih odločitvah, pa to seveda pomeni, da je takšno osnovno sredstvo nabavljeno, da bo družbi prinašalo določene prihodke oziroma enostavneje povedano, da bo vir zaslužka. Mag. Petra Zavec, Ultra, d.o.o. foto: arhiv

Ob odločanju o nakupu plovila preko gospodarske družbe najprej torej razmislite, v kakšne poslovne namene boste plovilo uporabljali. Najobičajnejši odgovor na to vprašanje je seveda dajanje v najem oziroma čartanje.

Kot naslednje preverite, ali je vaše podjetje registrirano za takšno dejavnost, kot ste si jo zamislili. V kolikor imate v mislih dajanje plovila v najem, morate med svojimi dejavnostmi imeti registrirano oziroma opredeljeno dejavnost pod šifro 77.34 – dajanje vodnih plovil v najem in zakup (stara šifra po SKD 2002 za to je 71.220 – dajanje ladij v najem). Glede opravljanja dejavnosti z vodnimi plovili pa pride v poštev še dejavnost, opredeljena pod šifro 50.10 – pomorski potniški promet (za prevoz potnikov po morju), 50.20 – pomorski tovorni promet (za prevoz tovora po morju) in 52.22 – spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu (sem spada tudi vleka poškodovanih plovil v celinskih vodah). Stara šifra po SKD 2002 za te namene je bila 61.100, ki je opredeljevala pomorski promet.

Davčni vidiki nabave

Nakup plovila preko gospodarske družbe pomeni običajen obdavčljivi posel, za katerega je osnova prejeti račun, na katerem mora biti razviden DDV, če boste plovilo nabavili pri slovenskem dobavitelju. Če plovilo nabavite pri dobavitelju iz druge države članice EU, boste prejeli račun brez zaračunanega DDV, v kolikor ste seveda kot kupec tudi zavezanec za DDV. Pri slednjem boste v Sloveniji opravili tako imenovano samoobdavčitev (obračun vhodnega in izhodnega DDV v Sloveniji), vendar pod pogojem, da ste plovilo kupili izključno za namene opravljanja registrirane dejavnosti. V primeru, da slovenski kupec ni zavezanec za DDV, prejme račun od svojega dobavitelja brez obračunanega DDV, v Sloveniji pa mora DDV plačati. Podjetje je pri slednjem dolžno pridobitev plovila prijaviti davčnemu uradu v petnajstih dneh od pridobitve.

Če podjetje pridobi plovilo, ki ga bo uporabljalo tudi v zasebne namene, ne gre za samoobdavčitev, temveč mora v Sloveniji plačati DDV in nima pravice do odbitka plačanega DDV.

Ker se v praksi trenutno pojavlja zelo veliko primerov nakupa plovila iz tretjih držav oziroma držav, ki niso članice EU, na primer iz ZDA, naj opozorimo na to, da v tem primeru potrebujete še ustrezno carinsko listino in račun od špediterja. Špediterja lahko izberete v Sloveniji ali katerikoli drugi državi članici EU, načeloma pa tam, kjer se opravi carinski postopek. V primeru carinjenja in izbire špediterja iz druge države članice EU bodite pozorni na pravilno sestavljene listine, ki jih boste prejeli. Predlagamo, da se o tem predhodno posvetujete s svojim svetovalcem oziroma računovodjo.

Kot je že omenjeno zgoraj, ima podjetje pravico do odbitka vstopnega DDV samo v primeru, kadar bo plovilo uporabljalo za svoje poslovne namene. To pomeni, da bo služilo pridobivanju prihodkov podjetja. V tem primeru so vsi nastali stroški in odhodki podjetja v zvezi z nabavo in uporabo plovila tudi davčno priznani. V nasprotnem primeru seveda temu ni tako.

Davek na vodna plovila

S 1. januarjem 2007 je stopil v veljavo Zakon o davku na vodna plovila, ki določa plačevanje davka od plovil, ki so daljša od petih metrov in ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah (izvezeta so polovila v gradnji) ter katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije. Davek se plačuje tudi od plovil, daljših od pet metrov, ki so v lasti slovenskega rezidenta in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

Davčni zavezanec je torej lastnik plovila, rezident Slovenije, davčna obveznost pa se ugotavlja za obdobje koledarskega leta in je seštevek splošnega dela obveznosti, dela obveznosti, ki se nanaša na dolžino plovila.

Zakon o davku na vodna plovila določa, da se davka ne plača za plovila, ki so namenjena za opravljanje registrirane dejavnosti. Gre za dejavnost, ki smo jo omenili v samem začetku. V kolikor bo torej podjetje nabavljeno plovilo uporabljalo izključno za namene opravljanja dejavnosti, davka na vodna plovila ni potrebno plačati. Navedeno pa ne velja v primeru, kadar se bo plovilo uporabljalo tudi za privatne (zasebne) namene. Kot uporaba plovila v zasebne namene se šteje zasebna uporaba plovila s strani lastnika oziroma uporabnika (v primeru lizinga) plovila ter njunih zaposlenih ali družinskih članov kakor tudi povezanih oseb.

Kot družinski člani lastnikov, zaposlenih oziroma uporabnikov se štejejo: zakonec ali oseba, s katero ta živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza ter otrok te osebe, oseba, s katero ta oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti ter otrok te osebe, otrok, posvojenec in pastorek ter starši in posvojitelji fizične osebe.

Za povezane osebe se štejejo vse osebe, v katerih imajo davčni zavezanci in njihovi družinski člani v posredni ali neposredni lasti več kot 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, ali več kot 25 % deleža pri vodenju ali nadzoru in vse osebe in njihovi družinski člani, ki imajo pri davčnem zavezancu v posredni ali neposredni lasti več kot 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, ali več kot 25 % deleža pri upravljanju ali nadzoru.

Nakup plovila na lizing in davek na vodna plovila

Nakup svojega vodnega plovila lahko opravite tudi preko lizinga, pri čemer seveda gre zgolj za način financiranja vodnega plovila, vendar se pri tem pojavlja nekaj posebnosti, ki se nanašajo na plačilo davka na vodna plovila. V primeru lizinga je lastnik plovila namreč lizing družba, uporabnik pa pravna ali fizična oseba (lizingojemalec). Z vidika davka na vodna plovila je davčni zavezanec dejanski lastnik plovila, vendar se v danem primeru lizingojemalec in lizingodajalec lahko dogovorita drugače. Plačnik davka na vodna plovila je torej lahko tudi lizingojemalec, če pogodbeni stranki o tem obvestita davčni urad najpozneje do odmere davka.

V kolikor se boste odločili za nakup vodnega plovila preko tuje lizing hiše in bo to vodno plovilo tudi registrirano v tujini, vam davka na vodna plovila v Sloveniji ne bo potrebno plačati.

Navedeno pa ni pomembno v primeru, kadar podjetje vodno plovilo nabavi izključno za opravljanje svoje registrirane dejavnosti, ker mu v skladu z Zakonom na vodna plovila davka ni potrebno plačati.

Registriranje plovila v drugih državah

V praksi se nemalokrat dogaja, da imajo lastniki svoja vodna plovila iz takšnih ali drugačnih razlogov registrirana v tujini, najpogosteje prav v sosednji Hrvaški. Pri tem se ponovno pojavlja dilema pri plačevanju davka na vodna plovila, seveda v kolikor plovila podjetje ne uporablja zgolj za opravljane svoje registrirane dejavnosti oziroma povedano enostavneje, v kolikor ga direktor, lastnik ali njuni družinski člani uporabljajo tudi za svoje privatne namene. Slovenija ima z Republiko Hrvaško sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja. Sporazum določa, da se sestavine premoženja rezidenta Slovenije, med katere se štejejo tudi vodna plovila, obdavčijo samo v državi rezidentstva, torej v Sloveniji. To pomeni, da slovenskemu rezidentu ni potrebno plačati davka na vodna plovila na Hrvaškem, temveč mora ta davek plačati Sloveniji. V kolikor je davek že plačal Hrvaški, ga ima pravico zahtevati nazaj, in sicer s pisnim zahtevkom, čemur je potrebno priložiti dokazilo o rezidentstvu, ki ga posamezniku izda Davčna uprava RS.

Uporaba plovila v privatne namene

Podrobneje smo opredelili nekatere najpogostejše dileme pri nakupu plovila. Na koncu lahko z gotovostjo trdimo, da velika večina razmišlja o nakupu plovila predvsem zato, da bi ga poleg določenega poslovnega interesa lahko uporabljali tudi v privatne namene. Kot pri vsaki drugi stvari, ki je v lasti podjetja in se uporablja v privatne namene, se tudi v primeru vodnega plovila začnejo pojavljati različni problemi in zapleti. Ko se boste odločali o tem, ne pozabite na to, da v kolikor boste plovilo uporabljali tudi v privatne namen za podjetje to pomeni:

  • da družba nima pravice do odbitka DDV,
  • da je potrebno plačati davek na vodna plovila,
  • da so odhodki za podjetje davčno nepriznani odhodki – v kolikor podjetje ne obračuna bonitete uporabniku in da je torej,
  • pravilno in potrebno, da se obračuna boniteta.

Uporaba plovila v privatne namene pomeni naslednje:

1. V primeru, da ste v podjetju, ki je lastnik plovila, zaposleni in boste to plovilo sami ali vaše povezane osebe uporabljali v zasebne namene, vam mora podjetje obračunati ustrezno boniteto.

2. V kolikor boste razmišljali o uporabi plovila v zasebne namene, vendar v podjetju, ki je lastnik plovila niste zaposleni, ste pa direktor, lastnik ali z njima povezana oseba, predlagamo, da vam za uporabo plovila podjetje izstavi ustrezen račun. Cena, po kateri sami vzamete plovilo v najem, pa seveda ne sme biti nižja od cene, po kateri dajete plovilo v najem drugim nepovezanim osebam.

Vir: Navtika Kapital