Napoved vloži vsak, ki je odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.

Kapitalski dobiček se ugotavlja kot razlika med nabavno vrednostjo povečano za 1% pavšalnih stroškov in prodajno vrednostjo zmanjšano za 1% pavšalnih stroškov. V popisne liste se stroškov NE vpisuje. Dejanski stroški NISO pomembni.

Dobiček se ugotavlja v evrih. Nakupe in prodaje izvedene na trgih, kjer matična valuta ni evro se preračuna v evre po srednjem tečaju Banke Slovenije na tisti dan.

Dobiček je obdavčen 20% in se niža glede na čas, ki je pretekel od nakupa do prodaje: po 5 letih 15%, po 10 letih 10%, po 15 letih 5%, po 20 letih davka več ni.

Nabavna vrednost se NE revalorizira.

Za nakupe izvedene pred 1.1.03 se kot nabavna vrednost šteje vrednost naložbe na 1.1.06. Če gre za borzno naložbo, se vzame cena na borzi, če ne pa velja knjigovodska vrednost.

Kadar je več nakupov in prodaj iste naložbe, se za ugotavljanje, kaj spada skupaj, uporablja vrstni red FIFO: prvi kupljen – prvi prodan.

Prva prodaja delnic, pridobljenih neposredno v postopku lastninjenja ostaja neobdavčena.
Pravtako so neobdavčena vsa preoblikovanja in zamenjave enih vrednostnih papirjev za druge istega izdajatelja, če se ohranijo lastniška razmerja in če ni bilo denarnega toka.

Prodaja z izgubo se NE prizna kot izguba – ne zmanjšuje davčne osnove – če je zavezanec v roku 30 dni pred ali po prodaji pridobil istovrstni kapital.

Če od 1.1.07 dalje opravimo prodaje, pri katerih smo dosegli izgubo, vendar imamo v tekočem letu več izgub kot dobičkov – potem lahko neizkoriščeni del izgube upoštevamo v naslednjih letih.

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov mora davčni zavezanec vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Na podlagi napovedi izda davčni organ odločbo o višini dohodnine od dobička iz kapitala v 30 dneh od dneva vložitve napovedi oziroma do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

Povezava na stran  Davčna uprava