Navodila za posredovanje podatkov o obdobju zavarovanja, plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih

Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00 in 111/07) je predpisal elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4, kar velja za vse dajalce podatkov. V ta namen je spremenjen tudi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Ur. l. RS 45/05, 121/05-popravek in 75/08 – v nadaljevanju: Pravilnik o obrazcih). Spremenjeni način sporočanja navedenih podatkov velja za leto 2008 od 1.1.2009 dalje.

Obrazec M-4 je oblikovan individualno za posameznega zavarovanca. To pomeni, da se podatki posredujejo v predpisani elektronski obliki (XML) preko za to namenjene spletne aplikacije M-4 in so s strani dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od pooblaščenih overiteljev digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji.

  • Vstop v spletno aplikacijo M-4 – spletna aplikacija M-4 za elektronsko posredovanje podatkov o obdobju zavarovanja, plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih bo dostopna od 15. 1. 2009 dalje. Vstop v spletno aplikacijo M-4 Spletna aplikacija M-4 za elektronsko posredovanje podatkov o obdobju zavarovanja, plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih bo dostopna od 15. januarja 2009 dalje.
  • Pravilnik o obrazcih – sprememba (objava v UL)
  • Tehnična navodila za elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 
  • Navodila za uporabo spletne aplikacije M-4 
  • Priloge
  • Pooblastilo posredovalcu