Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 118/06) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve

NAVODILO
o opravljanju kratkotrajnega dela


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

To navodilo določa:
– pogoje za opravljanje kratkotrajnega dela,
– vodenje evidence opravljanja kratkotrajnega dela,
– prijavo kratkotrajnega dela.


II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE KRATKOTRAJNEGA DELA

2. člen

Kratkotrajno delo se lahko opravlja izključno brezplačno. Delodajalec je za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, dolžan plačevati prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju.

3. člen

Kratkotrajno delo se lahko opravlja pri naslednjih delodajalcih:
1. v družbi, ki izpolnjuje dve od teh meril:
a) povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega števila deset;
b) čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2 000 000 evrov,
c) vrednost aktive ne presega 2 000 000 evrov;
2. v zavodu, ki ni ustanovljen z zakonom, odlokom lokalne skupnosti in ne opravlja dejavnosti javne službe;
3. pri samostojnem podjetniku z največ desetimi zaposlenimi.

4. člen

Kratkotrajno delo lahko opravljajo zakonec, izven zakonski partner, otroci in vnuki ter oče in mati lastnika oziroma solastnika družbe iz 1. točke 3. člena tega navodila, ustanovitelja zavoda iz 2. točke 3. člena tega navodila oziroma samostojnega podjetnika, če so dopolnili starost 15 let in so izpolnjeni pogoji v skladu s predpisi o delu glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov, varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let, ter s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

5. člen

Glede dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov, varstva žensk in varstva delavcev, ki še niso dopolnili starosti 18 let, ter varnosti in zdravja pri delu se uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih in določbe zakonov, h katerim v zvezi z naštetim napotuje Zakon o delovnih razmerjih.

III. VODENJE EVIDENCE

6. člen

(1) Kratkotrajno delo lahko traja največ 40 ur na mesec.
(2) Delodajalec iz 3. člena tega navodila je za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, dolžan voditi evidenco o izrabi delovnega časa.
(3) Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posamezno osebo naslednje podatke:
– podatke o številu ur,
– skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa.
(4) Evidenca o izrabi delovnega časa se začne za posamezno osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, voditi z dnem nastopa opravljanja dela, preneha pa po zaključku opravljenega dela.
(5) Delodajalec je dokument s podatki o osebi, ki je opravljala kratkotrajno delo, za katero se preneha voditi evidenca o izrabi delovnega časa, dolžan hraniti kot listino trajne vrednosti in jo mora predložiti na zahtevo Inšpektorata RS za delo.

IV. PRIJAVA KRATKOTRAJNEGA DELA

a) Prijava na upravni enoti

7. člen

(1) Delodajalec iz 3. člena tega navodila, mora opravljanje kratkotrajnega dela tri dni prej prijaviti pri krajevno pristojni upravni enoti.
(2) Prijava opravljanja kratkotrajnega dela se vloži v treh izvodih na obrazcu POKD, ki je kot priloga sestavni del tega navodila.
(3) Delodajalec iz 3. člena tega navodila je dolžan vsako novonastalo dejstvo in spremembo okoliščin (npr. število zaposlenih, sprememba sedeža poslovanja …), ki se nanašajo na pogoje za opravljanje kratkotrajnega dela, najpozneje v treh dneh od nastalega novega dejstva ali okoliščine javiti upravni enoti, pri kateri je vložil prijavo kratkotrajnega dela.
(4) Oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, mora hraniti izpolnjeni obrazec POKD tam, kjer dela, in ga na zahtevo pristojnega organa predložiti kot dokazilo.

8. člen

(1) Upravna enota ob prejemu prijave opravljanja kratkotrajnega dela ugotovi, ali so za to delo izpolnjeni pogoji iz II. poglavja tega navodila. V ta namen po uradni dolžnosti pridobi podatke o številu zaposlenih pri delodajalcu, iz uradnih evidenc, ki jih vodi, pa potrebne podatke o osebi, ki bo opravljala kratkotrajno delo.
(2) Upravna enota na podlagi pridobljenih podatkov iz prijave opravljanja kratkotrajnega dela ugotovi, ali je oseba, ki bo opravljala to delo, dopolnila starost 15 let ter ali so podatki o delovnem času in drugi podatki, vpisani v prijavi, v skladu z določbami Zakona, ki ureja delovna razmerja.
(3) Če upravna enota ugotovi, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji in pogoji iz II. poglavja tega navodila, o tem nemudoma obvesti delodajalca in krajevno pristojni inšpektorat za delo, kateremu pošlje tudi en izvod obrazca POKD.
(4) Upravna enota mora nemudoma obvestiti delodajalca in krajevno pristojni inšpektorat za delo tudi, če ugotovi, da zakonski pogoji in pogoji iz tega navodila za opravljanje kratkotrajnega dela niso izpolnjeni.

b) Prijava v zavarovanje na zavodu za zdravstveno zavarovanje slovenije

9. člen

(1) Delodajalec iz 3. člena tega navodila vloži za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, prijavo v zavarovanje na predpisanem obrazcu PRIJAVA-ODJAVA ZAVAROVANJA za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prijavo je treba vložiti pri krajevno pristojni območni enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pred začetkom opravljanja dela.
(2) Na podlagi vložene prijave plačuje delodajalec kot zavezanec za obračun in plačilo prispevkov za osebo, ki opravlja kratkotrajno delo, mesečni prispevek v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju.

KONČNA DOLOČBA

10. člen

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 01700-21/2006

Ljubljana, dne 31. maja 2007

Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve