Vir:Nepremičnine SLONEP
Davki pri prometu z nepremičninami v letu 2008

Novogradnje:

  • 8,5 % DDV za stanovanja in 20 % za poslovne nepremičnine;  

Stare nepremičnine:

  • 2 % davek na promet nepremičnin;
  • davek na kapitalski dobiček (na razliko med nakupno in prodajno ceno): prvih 5 let po nakupu 20 %, nato pa se vsakih naslednjih 5 let zmanjša za 5 odstotnih točk (od vključno 6. do vključno 10. leta je 15 %, od vključno 11. leta do vključno 15. je 10 %, …)
  • davka na kapitalski dobiček so oproščeni tisti, ki so nepremičnino kupili pred 1. januarjem 2002 ali pa so imeli v nepremičnini stalno prebivališče vsaj zadnja 3 leta pred prodajo.


Po 1. 7. 1999 je prodaja novogradenj obdavčena z davkom na dodano vrednost. Osnova za odmero davka na dodano vrednost je prodajna cena novogradnje. Stopnja davka na dodano vrednost je 8,5 % za prodajo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš in 20 % za prodajo poslovnih prostorov oziroma poslovnih stavb. Zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost je prodajalec.

Prodaja zemljišč ter stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih prostorov in poslovnih stavb, ki niso novogradnje, pa je tudi po 1. 7. 1999 obdavčena z 2 % davkom na promet z nepremičninami. Osnova za odmero tega davka je prodajna cena nepremičnine, v primeru menjave pa razlika med vrednostma zamenjanih nepremičnin. Zavezanec za plačilo prometnega davka je prodajalec.

Prodajalec mora v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe (in ne šele po prejemu kupnine) pri pristojni davčni upravi vložiti prijavo za odmero davka na promet z nepremičninami. Davek mora prodajalec plačati v roku 30 dni po prejemu odločbe o odmeri. Prijavi mora priložiti tri izvode prodajne pogodbe in izvod prejšnje pogodbe, na podlagi katere je prodajalec pridobil lastninsko pravico, oziroma izpisek iz zemljiške knjige, če je nepremičnina že vpisana v zemljiški knjigi. Če davčni organ dvomi, da je v pogodbi navedena resnična tržna cena nepremičnine, ima pravico zahtevati cenitev vrednosti nepremičnine.

Praviloma davčna uprava odmeri prometni davek v obliki žiga, ki ga odtisne na izvod prodajne pogodbe, na kateri tudi potrdi, da je bil prometni davek plačan. Ta izvod prodajne pogodbe je tisti, na katerem notar nato overi prodajalčev podpis.

Kupnina, ki jo prodajalec dobi od prodaje nepremičnine, ne gre v osnovo za odmero dohodnine.