Priznavanje spričeval in diplom v Sloveniji je upravni postopek, ki je urejen z Zakonom o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval in Pravilnikom o dokumentaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval in v katerem se spričevalo ali diploma tuje šole primerja s spričevalom ali diplomo slovenske šole. Zakon velja za vsa tuja spričevala in diplome, ne glede na državo, v kateri so bila izdana. Poleg navedenega zakona urejajo medsebojno priznavanje tudi dvo- in večstranski sporazumi, ki jih je prevzela ali ratificirala Slovenija.
Vsebina: