Začel je veljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Zakon uveljavlja tudi dva nova instituta, institut stečaja zapuščine in osebnega stečaja. Ker je slednji za potrošnike še posebej zanimiv, ga bomo na kratko predstavili.

Namen postopka osebnega stečaja je poplačilo upnikov iz premoženja stečajnega dolžnika. Upniki naj bi bili poplačani hkrati in v enakih deležih. Predlog za začetek stečajnega postopka lahko vloži sam dolžnik ali pa upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika in okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.

Osebni stečaj je dovoljen zoper:

  • fizično osebo, ki ima stalno ali začasno prebivališče v RS,
  • potrošnika, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v RS, če v RS prejema plačo ali druge stalne prejemke ali če je njegovo premoženje v RS,
  • proti podjetniku ali zasebniku, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v RS, če ima sedež v RS.

več na Zveza potrošnikov Slovenije

Vir Interfin: Osebni stečaj, osebni bankrot

Vir:VEM – Osebni stečaj (s.p.)
Postopek
Samostojni podjetnik predloži predlog za začetek postopka osebnega stečaja. Le temu mora predložiti poročilo o stanju svojega premoženja. Pri slednjem mora predložiti stanje celotnega premoženja, vendar ločeno osebno premoženje in tisto iz poslovnih knjig. Predložiti mora podatke o vseh TRR ter o vseh svojih prejemkih (plače, pokojnine ipd.).

Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja

Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (AJPES)