Pripravili smo M12, ki omogoča izpolnjevanje in tiskanje.
 
S 1.2.2014 je v uporabi nov M-12 obrazec Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki je nadomestil obrazec M1—2/B.

Novela ZZVZZ- M širi krog oseb, ki so obvezno zavarovani za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni po 5. točki 17. člena ZZVZZ, ki trenutno vključuje le osebe, ki opravljajo delo po pogodbi o delu.

S 1.2.2014 je potrebno z novim M-12 obrazcem prijaviti osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo. Pravna razmerja, ki sodijo med druga pravna razmerja:

  • pogodbe civilnega prava (podjemna pogodba, avtorska pogodba),
  • dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači,…),
  • dohodek za vodenje poslovnega subjekta, če zavarovanec ni obvezno zavarovan po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (podlaga 040 ali 103), idr.

V evidenci obveznega zdravstvenega zavarovanja se zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen evidentira s posebno šifro podlage zavarovanja 050, šifra razloga zavarovanja 05.

Zavezanec za prijavo v zavarovanje je zavezanec za plačilo prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen – delodajalec, pri katerem so te osebe na delu.

Obveznost zavarovanja po 5. točki 17. člena ZZVZZ nastopi z dnem vzpostavitve pravnega razmerja, ki je podlaga za delo oziroma storitev, na podlagi katerega oseba prejeme plačilo, in preneha z dnem prenehanjem tega pravnega razmerja. Obveznost zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen torej ni pogojena s prejemom plačila za delo oziroma storitev, ki ga zavarovanec oziroma oseba opravlja v okviru drugega pravnega razmerja.

Vse zavarovane osebe, ki imajo sklenjeno/vzpostavljeno drugo pravno razmerje do 31.01.2014, in to pravno razmerje še traja po 01.02.2014, ter sodijo v 5. točko 17. člena ZZVZZ, se vključijo v zdravstveno zavarovanje s podlago 050 z datumom pričetka zavarovanja 01.02.2014.

Obveznost zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen po 17. in 18. členu ZZVZZ nastopi le za tiste osebe, ki so hkrati obvezno zavarovane po 15. členu ZZVZZ kot zavarovanec (delovno razmerje, opravljanje samostojne dejavnosti, družbenik in poslovodna oseba, kmet, prejemnik denarnega nadomestila za brezposelnost, upokojenec, oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki si sama plačuje prispevke, idr.) ali 20. členu ZZVZZ (npr. družinski član otrok, zakonec).

PRAKTIČNI PRIMERI:

Avtorska pogodba

Oseba  je obvezno zavarovana iz naslova delovnega razmerja v družbi A. Od 01.06.2012 ima sklenjeno avtorsko pogodbo z družbo B.

Družba B je osebo dolžna prijaviti v zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen:
z obrazcem M12,
z datumom pričetka zavarovanja 01.02.2014 (datum pričetka veljavnosti spremenjene določbe 5. točke 17. člena ZZVZZ)
 

Zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen traja do prenehanja avtorske pogodbe. Če je bilo osebi od 01.02.2014 dalje izplačano plačilo za delo oziroma storitev po avtorski pogodbi, se ob izplačilu plačajo naslednji prispevki:

prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen za zdravstveno zavarovanje po 5. točki 17. člena ZZVZZ (0,53% od plačila)

posebni prispevek zavarovanca za zdravstveno zavarovanje po 55.a členu ZZVZZ (6,36% od plačila).
Člani nadzornega sveta

Rezident RS, zaposlen za polni delovni čas v družbi A (obvezno zavarovani po 15. členu ZZZS) je član nadzornega sveta družbe B od 1.1.2013, vendar ni prejel sejnine.

Družba B je osebo dolžna prijaviti v zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen:
z obrazcem M12,

z datumom pričetka zavarovanja 01.02.2014 (datum pričetka veljavnosti spremenjene določbe 5. točke 17. člena ZZVZZ), ne glede na to, da član NS ni prejel sejnine.

 
Če je bilo osebi po 01.02.2014 izplačana sejnina, se ob izplačilu plačajo naslednji prispevki:

prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen za zdravstveno zavarovanje po 5. točki 17. člena ZZVZZ (0,53% od plačila)

posebni prispevek zavarovanca za zdravstveno zavarovanje po 55.a členu ZZVZZ (6,36% od plačila).
Obvezno zavarovanje v drugi državi članici EU/EGP, ali drugi državni, ki ni članica EU/EGP, pogodba o poslovodenju v RS

Oseba  je obvezno zavarovana iz naslova delovnega razmerja v Avstriji. S 01.03.2014 sklene pogodbo o poslovodenju z družbo A. (v družbi A je oseba le poslovodna oseba) .

Ker oseba A ni obvezno zdravstveno zavarovana v RS (kot zavarovanec po 15. členu ZZVZZ oziroma kot družinski član po 20. členu ZZVZZ), iz naslova pogodbe o poslovodenja ne nastopi obveznost zdravstvenega zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po 5. točki 17. člena ZZVZZ.

T.i. popoldanski s.p.-ji se morajo prijaviti sami

Za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni so obvezno zdravstveno zavarovane tudi osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ne glede ali uveljavljajo dejanske odhodke ali uveljavljajo normirane odhodke. Zato so se dolžni t.i. popoldanski s.p.-ji s 1.2.2014 sami prijaviti z novim M-12 obrazcem.

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic se vključijo v zdravstveno zavarovanje s podlago 050, razlogom za zavarovanje je šifra 10. Če so registrirali dejavnost pred 1.2.2014 se na M-12 obrazec vpiše datum pričetka 1.02.2014, če so registrirali dejavnost po 1.2.2014 pa se na M-12 obrazec vpiše dejanski datum registracije dejavnosti .

vir:ZZZS