27. 9. 2013   Omejitev ustanavljanja gospodarskih družb in podjetnikov

Državni zbor RS je na 17. redni seji dne 26. 9. 2013 izglasoval novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H). Cilj zakona je preseči nejasnosti in težave pri registraciji gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, ki so se pojavile po odločbi Ustavnega sodišča maja 2013, pohitriti postopke registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, omejiti ustanavljanje družb in samostojnih podjetnikov s strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb na bolj učinkovit način, razbremeniti registrske organe in upravljavce evidenc in povečati stopnjo zaupanja v poslovna razmerja in pravni promet.

Zakon prinaša rešitve na več področjih.
Omejitve ustanavljanja gospodarskih družb in podjetnikov
Novela zakona oži nabor okoliščin, na podlagi katerih lahko registrski organ omeji ustanovitev družbe ali samostojnega podjetnika in pridobitev statusa družbenika.
Enaka ostaja omejitev, po kateri se ustanovitev in pridobitev poslovnega deleža omeji osebam, ki so bile v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojene zaradi kaznivega dejanja na kazen zapora. Omejitev ustanavljanja in pridobivanja statusa družbenika bo po novi ureditvi trajala pet let od pravnomočne sodbe oziroma do dneva izbrisa iz kazenske evidence, če se bo obsodba iz kazenske evidence izbrisala pred iztekom petih let.
Z novelo zakona se ustanovitev in pridobitev statusa družbenika omeji osebi:
– ki je na seznamu nepredlagateljev obračunov in (ali) seznamu neplačnikov,
– ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalskih družb, ki so javno objavljene na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov.

Avtomatsko preverjanje omejitev v zvezi z zapadlimi davčnimi obveznostmi in nepredlaganimi obračuni
Z novo ureditvijo se točkam VEM in notarjem (v sistemu e-VEM) nalaga obveznost samodejnega ugotavljanja dejstev, povezanih z zapadlimi davčnimi obveznostmi in nepredlaganimi obračuni še pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali Poslovni register Slovenije.
Če bodo podani razlogi za omejitev ustanavljanja oziroma pridobitve statusa družbenika, bo sistem e-VEM onemogočil oddajo vlogo za vpis v sodni register ali Poslovni register Slovenije. Točka VEM ali notar bo stranko obvestil o obstoju in vrsti omejitve ter jo napotil na pristojni davčni urad. Če bo stranka predložila potrdilo davčnega organa o tem, da so bile izpolnjene obveznosti, zaradi katerih je bila objavljena na seznamu neplačnikov ali seznamu nepredlagateljev, bo lahko nadaljevala s postopkom registracije.

Pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc
Registrskim organom, notarjem in točkam VEM se z zakonom omogoči pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc (kazenska evidenca, seznam neplačnikov, seznam nepredlagateljev obračunov).

Omejitve pri odsvojitvi poslovnega deleža
Z dopolnitvijo določb 481. člena ZGD-1 se želi ob izpolnjenih okoliščinah iz prvega odstavka 10.a člena omejiti pridobitev statusa družbenika. Tako bo moral notar pred pripravo notarskega zapisa o odsvojitvi poslovnega deleža preveriti, ali so podani razlogi za omejitev odsvojitev poslovnega deleža.

Zaostritev pogojev za vpis poslovnega naslova gospodarske družbe ali podjetnika

Z namenom preprečevanja zlorab vpisa poslovnega naslova ene ali več gospodarskih družb oziroma samostojnih podjetnikov na naslovu brez dovoljenja ali vednosti lastnika objekta se subjektu vpisa ob prijavi za vpis v register po novem naloži, da ob prijavi vpisa priloži overjeno izjavo lastnika objekta, s katero dovoljuje poslovanje samostojnega podjetnika ali gospodarske družbe na tem naslovu. Overjeno izjavo bo potrebno predložiti le v primeru, ko subjekt vpisa ne bo sam lastnik objekta. Kršitev te določbe bo pomenila prekršek. Izvajanje določb glede poslovnega naslova bosta nadzirala AJPES za podjetnike in ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, za gospodarske družbe.
V primeru neresničnih podatkov o poslovnem naslovu bo lahko AJPES kot registrski organ za podjetnike začel postopek izbrisa podjetnika iz Poslovnega registra po uradni dolžnosti tudi na podlagi obvestila lastnika objekta.

Spremembe pri vpisu sprememb podatkov v sodni/poslovni register
Z novim prvim odstavkom 48. členom in dopolnitvijo določb o prekrških se želi zlasti gospodarske družbe in njihove odgovorne osebe spodbuditi, da za vpis v sodni/poslovni register predložijo aktualizirane, točne in resnične podatke, ki bodo odražali zadnje dejansko stanje.

Sprememba zakona o sodnem registru
Z novelo se spreminja tudi Zakon o sodnem registru. Spremembe zakona so nujno potrebne zaradi vsebinske prepletenosti obeh zakonov glede obravnavane materije in doseganja enakopravne obravnave gospodarskih subjektov (tako podjetnikov kot gospodarskih družb). Spremembe zajemajo obveznost predložitve izjave o poslovnem naslovu in prekrškovne določbe v zvezi neresničnimi podatki o poslovnem naslovu.

Začetek veljavnosti zakona in prehodno obdobje
Novela zakona bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS z izjemo določb, ki se nanašajo na preverjanje omejitev zaradi objave oseb na seznamu nepredlagateljev obračunov in seznamu neplačnikov oziroma zaradi 25-odstotnega posrednega ali neposrednega deleža oseb v kapitalu družb, ki so objavljene na seznamu nepredlagateljev obračunov in seznamu neplačnikov. Te se bodo začele uporabljati po izteku 4-mesečnega prehodnega obdobja.
Do izteka prehodnega obdobja bo za podjetnike in gospodarske družbe še vedno veljala obveznost predložitve bodisi izjave o neporavnanih dospelih obveznostih iz prejšnjih poslovanj podjetnika bodisi izjave ustanovitelja ali novega družbenika, da ni v kapitalu nobene druge kapitalske družbe udeležen z več kot 25 % oziroma izjave ustanovitelja ali novega družbenika, da imajo vse kapitalske družbe, v kapitalu katerih je udeležen z več kot 25 %, poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel zakonski rok plačila, razen tistih, katerim je bil dovoljen odlog ali obročno plačilo skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek. Veljale bodo tudi vse sankcije, ki jih Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o sodnem registru predvidevata v primeru predložitve neresničnih izjav.