VIR:Durs
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št.
78/08)

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2008 (Uradni list RS, št. 77/08)

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 77/08)

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08)

Zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 15., 20., 23., 24., 30., drugega odstavka 55.  člena in 57. člena pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2009.

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 76/08)

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.

Uredba o spremembah  in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)

Uredba začne veljati 1. avgusta 2008.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 76/08)

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 76/08)

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. avgusta 2008 znaša 589,19 EUR.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 69/08)

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 67/08)

S tem pravilnikom se določa oblika in vsebina obrazca za obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo.

Pravilnik začne veljati 1. januarja 2009.

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 65/08)

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08)

S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka od dobička fizičnih oseb od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 64/08)

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2008 dalje.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/08)

Uredba začne veljati 1. julija 2008.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št.
56/08)

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (Uradni list RS, št.
46/08)

Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije  – Mednarodne pogodbe.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 41/08)

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08)

S tem pravilnikom se določa vrsta, oblika in način predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za dohodke, od katerih se v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) obračunava davčni odtegljaj ter navodila za izpolnitev in predložitev obračunov davčnih odtegljajev davčnemu organu.

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2008 dalje.

Zakon o dopolnitvi Zakona o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 36/08)

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/08)

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2007 35,05 %.