• Največja novost je v okviru Dodatnih podatkov – dohodkov iz delovnega razmerja, da se poroča tudi o povračilih stroškov prevoza, prehrane službene poti, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje do uredbe vlade, poroča se o odpravninah zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, upokojitvi, jubilejnih nagradah, solidarnostni pomoči, premiji prostovoljnega dodatnega zavarovanja.

Najpogostejša vprašanja in odgovori. Če imate kakšno vprašanje pa nas le pokličite 02 234 23 21 Simona Klančnik ali pa nam pišite na naslov simona@interfin.si

1. Ali v podatku B01 Plača vpisujejo tudi nadure?

Da, v polje B01 se vpišejo ure in znesek dohodka od opravljenih ur (rednih in nadur) in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca.

 

2. V javni upravi se obračunavajo plače po normiranih urah. V obračunu so tudi dejanske ure. Ali se v B01 Plača poroča dejanske ali normirane ure?

V polju B01 se poroča o dejanskih urah.

 

3. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade – stroški službene poti vpišejo vsa povračila stroškov službenih poti tudi, če jih delodajalec plača neposredno izvajalcu (kot je primeroma prevoz in prenočišče plačano prevozniku oz. hotelu neposredno)?

Da, vpišejo se vsa povračila stroškov službene poti v znesku določenem z uredbo vlade.

 

4. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade – stroški službene vpisujejo tudi akontacije stroškov službenih poti, ki jih delavec prejme pred pričetkom službene poti?

Da, v polje B06 se vpisujejo tudi akontacije za povračila stroškov službene poti. Ko je službena pot opravljena, se poroča o razliki med akontacijo in dejanskimi povračili.

 

5. Ali se v B13 Premije prostovoljnega dodatnega zavarovanje poroča znesek skupne premije (ki jo plača delavec in delodajalec) ali samo znesek, ki ga plača delodajalec ali pa samo znesek, ki je bil odtegnjen delojemalcu?

V polju B13 se poroča znesek, ki ga je delodajalec plačal za delojemalca, v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka.

 

6. Kako se poroča v polju B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, če delojemalec med mesecem zamenja vozilo – katera registrska številka se navede (znesek bonitete je seštevek sorazmernih delov obeh bonitet)?

Omogočeno je vpisovanje zneska bonitete ločeno za dva ali več osebnih vozil.

 

 

7. Ali se v polju B04 Povračila stroškov do uredbe vlade – prehrana poroča samo o izplačanih povračilih stroškov za prehrano, ali pa tudi o stroških delodajalca zaradi zagotavljanja prehrane med delom v obliki pripravljenih obrokov?

 

V polje B04 se vpisujejo izplačana povračila stroškov prehrane. Če delodajalec delavcem zagotavlja prehrano med delom v obliki obroka, mu o stroških zagotovljene prehrane ni treba poročati.

 

8. Ali se v polju B05 Povračila stroškov do uredbe vlade – prevoz poroča le o povračilih stroškov za prevoz na delo in o kilometrini, ali tudi o cestninah, vinjetah in morebitnih drugih povrnjenih stroških?

 

V polje B04 se vpisujejo povračila stroškov prevoza na delo in z dela, izplačana do višine, ki se skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (kot je primeroma cestnina za prevoz na delo in z dela), se vpisujejo v polje A052. Povračila stroškov prevoza, ki jih ima delavec na službeni poti, se vpisujejo v polje B06 (stroški službene poti).

 

9. Kaj se vpisuje v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade – stroški službene poti? Ali se poroča o povračilih le, če se delavcu izplačajo (povrnejo) ali tudi, če zanje (zlasti prenočišče pa tudi prehrano) plača delodajalec (oziroma če račune plačajo s poslovno kartico).

V polje B06 se vpiše vsako izplačilo povračil stroškov službene poti (dokumentirano s potnim nalogom), ki ga delodajalec izplača skladno z določili 4., 5. in 6. člena Uredbe o davčni obravnavi povračili stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Vpisujejo se tudi vsa povračila stroškov službene poti, ki jih delodajalec izplača neposredno izvajalcu storitve ali pa jih delavec plača s poslovno kartico.

Vir:Durs