SPODBUDE (NEPOVRATNA SREDSTVA) ZA LESNOPREDELOVALNA PODJETJA

Slovenski podjetniški sklad ima objavljen razpis za SOFINANCIRANJE posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale lesnopredelovalnim podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje.

Razpis: P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0


KDO lahko kandidira:

Mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

  • znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic)

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021).

KATERI SO UPRAVIČENI STROŠKI :

stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),

  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni.

VIŠINA SOFINANCIRANJA:

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR v dveh letih.

Roki za oddajo: 02.09.2020, 11.11.2020, 15.02.2020, 15.05.2020, 15.09.2021.

Več informacij: OZS, Iris Brkovič

VIR: https://www.ozs.si/novice/objavljen-razpis-spodbude-nepovratna-sredstva-za-lesno-predelovalna-podjetja-5f34f1ae2114e05172465275