DURS pojasnjuje


KDO predloži obrazec REK-2

 

Podatke na tem obrazcu predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka ob izplačilu ostalih dohodkov po ZDoh-2 (razen dohodkov iz delovnega razmerja), od katerih se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj ter obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno varnost.


KDAJ mora zavezanec predložiti obrazec REK-2


Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obračun davčnih odtegljajev na dan izplačila dohodkov.

Obrazec REK-2

Pri podjemni pogodbi – dohodek iz drugegega pogodbenega razmerja se dohodnina obračuna po stopnji 25% od osnove.

Osnova je bruto prejemek zmanjšan za 10% normiranih stroškov. Torej za te vrste dohodkov se ne uporablja dohodninska lestvica.

Obračun podjemne pogodbe, neto 200 eur oz. 258,06 bruto

I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja:

101 Dohodek                                                         258,06 eur bruto

106 Normirani stroški /odhodki (10%)                           25,81 eur

107 Davčna osnova                                                232,25 eur

II. Davčni odtegljaj

201 -po splošni stopnji  (25%)                                    58,06 eur 
trr:01100-8441403402 19 davčna št. in konto

III. Prispevki za socialno varnost

221 pokojninsko in invalidsko zavarovanje PIZ (6%)        15,48 eur   
trr:01100-2001395504 19 davčna št. in konto

222 prispevek za poškodbe pri delu v pavšalnem znesku    2,91 eur
trr:01100-3008640594 19 davčna št. in konto

Količnik bruto – neto

100 – (90 * 0,25) = 77,5  in  100/77, 5=1,29032258

Preverimo: 200 eur neto * 1,29032258 = 258,06 eur bruto

 

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Osnova 258,06 eur (bruto) stopnja davka 25% = 64,52 eur