Maribor, 18.10.2018

Akontacija davka je enaka znesku davka, ki se izračuna od davčne osnove po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje in po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje.

Plačevanje davka

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) določa obveznost medletnega akontiranja davka za DDPO. Na podlagi obračuna se najprej ugotovi razlika med vplačanimi akontacijami v preteklem davčnem obdobju in dejanska davčna obveznost. Če so skupni zneski medletnih akontacij, plačanih za davčno obdobje, za katero se predlaga davčni obračun, manjši od dokončne davčne obveznosti po davčnem obračunu, mora zavezanec razliko med plačanimi akontacijami in izračunanim davkom plačati v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna. Če so skupni zneski medletnih akontacij, plačanih za davčno obdobje, za katero se predlaga davčni obračun, večji od dokončne davčne obveznosti po davčnem obračunu, davčni organ zavezancu vrne preveč plačan znesek najpozneje v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna.

Akontiranje davka

Zavezanec med davčnim obdobjem plačuje akontacijo davka, ki se določi od davčne osnove in po davčni stopnji.

Podjetja, društva in zavodi lahko pri obračunu DDPO uveljavljajo davčne olajšave in si na ta način znižajo davčno osnovo.

Akontacija davka se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih. V kolikor znesek akontacije presega 400 EUR, se plačuje v mesečnih obrokih, v nasprotnem primeru se plačuje v trimesečnih obrokih.

Obroki akontacije morajo biti plačani do 10. dne v mesecu za preteklo mesečno ali trimesečno obdobje, po Univerzalnem plačilnem nalogu – UPN položnici.

S predložitvijo novega davčnega obračuna se spremenijo tudi zneski akontacij za tekoče obdobje, zato se po predložitvi davčnega obračuna spremenijo tudi akontacije, ki so bile do tedaj že plačane na podlagi predhodnega davčnega obračuna (na primer za mesec januar, februar in marec). Zavezanec je dolžan razliko zaradi višjih zneskov akontacij za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije. Če je višina akontacij na podlagi novega davčnega obračuna manjša od zneska že plačanih akontacij davka, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije vrnejo.

Zavezancu, ki šele začenja s poslovanjem, se akontacija ne more določiti na opisan način, saj obračuna še ni predložil. V tem primeru zavezanec sam izračuna akontacijo davka tako, da pripravi izračun na obrazcu davčnega obračuna, in sicer zgolj z izpolnitvijo tistih postavk, ki so potrebne za ustrezen prikaz višine davčne osnove, akontacije in obrokov akontacije. Navedene podatke zavezanec predloži davčnemu organu v osmih dneh po vpisu v primarni register oziroma uradno evidenco organa. Obrazloženi obračun predloži zavezanec davčnemu organu tudi v primeru, če je v predvidenem davčnem obračunu izračunal izgubo.

V kolikor se nova pravna oseba registrira na točki e-VEM, lahko podatke o predvidenem poslovanju do konca leta navede že ob registraciji, kjer se mu izračuna obrok akontacije, zato mu ni treba teh podatkov posebej sporočati še davčnemu organu.

Vir: Obračunavanje in plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb – FURS

Za pomoč pri pripravi in oddaji zaključnega računa smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21